حذف رنگزا از پساب صنایع نساجی با استفاده از غشای الیاف توخالی پلی‌آکریلونیتریل

نویسندگان

مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

غشای پلیمری نامتقارن الیاف توخالی پلی‌آکریلو نیتریل طی ریسندگی خشک و تر تهیه شد. با توجه به اهمیت تاثیر شکل و ساختار الیاف توخالی بر عملکرد جداسازی، متغیرها در ریسندگی مانند ترکیب منعقدکننده‌ها جهت به دست آوردن غشای لیف توخالی بهینه تغییر داده شد. آب با درصدهای متفاوت گلیسیرین به عنوان منعقدکننده‌ داخلی و حمام انعقاد استفاده گردید. اثر غلظت گلیسیرین بر عملکرد تراوائی و جداسازی الیاف توخالی مورد بررسی قرار گرفت و از رنگزای قرمز مستقیم 80 با استفاده از ماژول غشای الیاف توخالی جهت اندازگیری عملکرد جداسازی استفاده گردید. از تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی FE-SEM جهت بررسی مقطع عرضی الیاف توخالی حاصل استفاده شد و همچنین استحکام الیاف توخالی توسط دستگاه استحکام‌سنج الیاف اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که نفوذپذیری الیاف توخالی با افزایش گلیسیرین به منعقدکننده‌ داخلی و حمام انعقاد افزایش می‌یابد. به علاوه، الیاف توخالی ریسیده‌شده در مقدار کم‌تر گلیسیرین نفوذپذیری هیدرولیکی پایین‌تر، بازده جداسازی بیشتر و استحکام بیشتر را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dye Removal from Textile Effluent Using Polyacrylonitrile Hollow Fiber Membrane

نویسندگان [English]

  • T. Aghebati
  • Mahdi Nouri
  • M. Abbasi
Textile Engineering Department, University of Guilan
چکیده [English]

Polyacrylonitrile (PAN) hollow fiber membranes were manufactured through the dry-jet wet spinning. Considering importance effect of structure of hollow fiber to separation performance, spinning parameters such as coagulants composition were changed to achieve suitable hollow fiber membranes. Water with different amount of glycerin was used as the bore liquid and coagulation bath. The effects of the glycerin concentration on the hollow fiber permeation and separation performance were investigated. Direct red 80 was used to measure the separation performance of hollow fiber module. Field emission scanning electron microscope (FE-SEM) was used to analyze the structure of the hollow fibers. The results proved that permeation is increased by adding glycerin to external and internal coagulation bath. In addition, hollow fibers spun in lower glycerin value would indicate lower hydraulic permeability, higher separation and higher tensile strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye removal
  • Direct red 80
  • Hollow Fiber
  • Separation
  • Polyacrylonitrile
  • wet spinning