بررسی همبستگی وضوح تصویر حاصله از ارزیابی چشمی با دو نوع دستگاه متفاوت اندازه‌گیری این پارامتر

نویسنده

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق ارتباط نتایج وضوح تصویر اندازه‌گیری شده با دو دستگاه گونیوفوتومتر و Wave scan DOI که از دو روش کاملا متفاوت اندازه‌گیری می‌شوند با نتایج ارزیابی چشمی بررسی گردید تا از این طریق کارایی دو دستگاه در اندازه‌گیری این پارامتر ارزیابی گردد. برای این منظور 4 مقیاس وضوح تصویر از نمونه‌های اکروماتیک خودرویی مشکی متالیک، خاکستری متالیک، نقره‌ای متالیک و سفید غیرمتالیک آماده گردید به طوری که در هر مقیاس مقدار براقیت و دیگر صفات هندسی تقریبا ثابت و پارامتر وضوح تصویر متغیر بود. این نمونه‌ها توسط 16 نفر مشاهده کننده و با روش اختلاف‌سنجی با مقیاس خاکستری مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس به صورت آماری نتایج ارزیابی چشمی با نتایج اندازه‌گیری دو دستگاه گونیو فوتومتر و Wave scan DOI بررسی گردید. نتایج نشان داد برای هر چهار فام مورد بررسی، بین وضوح تصویر انداز‌ه‌گیری شده با دستگاه گونیو فوتومتر با نتایج ارزیابی چشمی ارتباط خطی بهتری در مقایسه با وضوح تصویر اندازه‌گیری شده با دستگاه Wave scan DOI وجود دارد، بنابراین به نظر می‌رسد که برای اندازه‌گیری وضوح تصویر نمونه‌های خودرویی دستگاه گونیوفوتومتر در مقایسه با دستگاه WaveScan DOI کارایی بهتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of Visually Assessed DOI and Instrumentally Measured Equivalence in Two Types of Instruments

نویسنده [English]

  • F. Ameri
Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study the correlation between quantitative visual assessment of distinctness of image and its instrumental equivalents as measured by two types of measuring instruments namely a goniophotometer and a wavescan DOI instrument was sought after. To this end, 4 scales were prepared based on automotive achromatic samples varying in lightness i.e. black, grey, silver and white, having variable DOI values but the other geometric attributes being kept constant as far as possible. The differences in DOI of samples in each scale were visually assessed and quantified in terms of an also prepared lightness scale by a panel of 16 observers. The coefficient of determination was utilized to assess the correlation between such quantified visually assessed data and the equivalent instrument values as measured separately by a goniophotometer and a wavescan DOI instrument. Results show that irrespective of lightness of samples, the correlation of differences in visual and instrumental data was always superior for the goniophotometer than the wavescan DOI instrument. This implies that the measurement of DOI by a goniophotometer has unequivocal advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appearance
  • Visual assessment
  • Distinctness of image
  • Wavescan DOI
  • Goniophotometer