شناسایی بست دیوارنگاره‌های تاریخی خانه سوکیاس اصفهان با استفاده از طیف‌بینی زیر قرمز تبدیل فوریه و کمومتریکس

نویسندگان

گروه مرمت آثار، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

خانه تاریخی سوکیاس، در محله تبریزی‌های اصفهان واقع شده و بر طبق مطالعات انجام شده در دوره شاه عباس دوم صفوی ساخته شده است. یکی از مهم‌ترین تزیینات معماری این بنا، دیوارنگاره‌های تاریخی آن است. لایه رنگ در دیوارنگاره به طور معمول شامل دو جزء رنگدانه، بست و سایر افزودنی‌ها است. شناسایی بست با استفاده از طیف‌بینی زیر قرمز از آن جهت که مقدار بست ناچیز است و داده‌های طیفی مرتبط با آن، هنگام آنالیز تحت تأثیر هم‌پوشانی ناشی از وجود رنگدانه‌ها و دیگر اجزاء لایه‌های دیوارنگاره واقع می‌شود، کاری دشوار است. از این رو در این پژوهش با هدف حذف اثر این عوامل مداخله‌گر تعدادی نمونه ساخته شد و از دیوارنگاره خانه تاریخی سوکیاس نمونه‌برداری شد. طیف نمونه‌ها با استفاده از روش FTIR تهیه و برای پردازش داده‌ها نیز از روش کمومتریکس SIMCA استفاده شد. زرده تخم مرغ به عنوان بست نمونه‌های تاریخی خانه سوکیاس شناسایی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان استفاده از روش‌های کمومتریکس را در شناسایی بست نقاشی‌های دیواری کارآمد دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Organic Binding Medium in Historical Wall Paintings of Sukias House in Isfahan by Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Chemometrics

نویسندگان [English]

  • Z. Haghighi
  • A. Karimi
  • Gh. Vatankhah
Faculty of Conservation, Art University of Isfahan
چکیده [English]

Sukias house is located in Tabriziha neighborhood, Isfahan, Iran. Investigators have revealed that this historical house has been built during Shah Abbas II (r. 1632-1666). One of the most important decorations of this building is its historical wall paintings. The paint layer of wall painting is generally composed of pigments, organic binding media and other additives. Characterization of the binding media is a challenging problem in cultural heritage due to the presence of complex materials structure of wall paintings. The principal aim of this work is to overcome the spectral interferences for interpretation of FTIR spectra obtained from wall paintings samples. A set of calibration samples were prepared in a similar way to the strata of a real wall painting from lowest to highest complexity. Sampling from the Sukias house was accomplished as well. Each sample was analyzed by FTIR spectroscopy and spectral data set was processed by chemometrics approaches. Binding medium of Sukias house was identified as egg yolk. Results are promising in the sense that SIMCA could be useful to mine the complex FTIR spectra and characterize binding media in wall paintings which is very time-consuming and challenging by regular methods of analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Binding medium
  • Wall Painting
  • chemometrics