بهینه‌کردن فرآیند رنگرزی کالای اکریلیکی رنگرزی شده با ماده رنگزای نفتالیمیدی اصلاح شده با دندریمر PAMAM

نویسنده

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مطالعه، خواص رنگرزی و ثباتی کالای اکریلیکی رنگرزی شده با دو ماده رنگزای فلورسنتی بر پایه نفتالیمید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اسپکتروفوتومتری کالاهای رنگرزی شده نشان داد که مواد رنگزای مورد استفاده از قابلیت رنگرزی و شدت فلورسنتی قابل قبولی بر روی پارچه اکریلیکی برخوردار هستند. از روش آماری رویه پاسخ برای بررسی تأثیر هر یک از عوامل فرآیند به صورت مجزا و در تداخل با یکدیگر بر روی شرایط بهینه فرآیند رنگرزی کالای اکریلیکی استفاده شد. نتایج بخوبی نشان داد که شدت فلورسنتی، خصوصیات رنگرزی و ثباتی پارچه اکریلیکی با اصلاح ماده رنگزای نفتالیمیدی با ترکیب دندریمر PAMAM نسل 0.5- بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Acrylic Dyeing Process with Modified Naphthalimide Dye by PAMAM Dendrimer

نویسنده [English]

  • M. Sadeghi-Kiakhani
Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, dyeing and fastness properties of acrylic fibers dyed with two naphthalimide fluorescent dye were investigated. The obtained spectrophotometric results of dyed fabrics showed that the used dyes had a good build up and fluorescent intensity on the acrylic fiber. Response surface methodology (RSM) was applied to evaluate the simple and combined effects of the main independent parameters on the optimizing the operating conditions of the dyeing process. The results indicated that the fluorescent intensity, dyeing and fastness properties of acrylic fibers improved with the modification of naphthalimide dye using PAMAM dendrime (G=-0.5).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluorescent dye
  • Naphthalimide
  • Dendrimer
  • Acrylic
  • dyeing
  • Color Fastness