عوامل موثر بر احساس رنگی ایرانیان برای نمونه‌های تک رنگ

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

در تحقیق حاضر، تأثیر جنسیت، فرهنگ و سن براحساس رنگی برای نمونه‌های تک رنگ مورد بررسی قرارگرفت. در این تحقیق، ارزیابی‌های چشمی به کمک آزمایشات روان- فیزیکی برروی بیست محرک رنگی تک رنگ تحت مقیاس های احساس رنگی،سنگین- سبک،گرم- سرد وفعال- غیرفعال،که براساس آزمایش لی چن او انتخاب شدند، انجام شد. محرک‌های رنگی که فضارنگ CIELAB را به طور مناسبی پوشش می‌دادند روی یک نمایشگر LCD در یک اتاق تاریک نشان داده شدند. مشاهده‌‌کنندگان پاسخ‌های احساسی خود را به هر محرک گزارش دادند. داده‌ها در سه گروه مشاهده‌کنندگان شامل مردان- زنان، اصفهانی- غیراصفهانی و 20 تا 30 سال- 35 تا 45 سال سن مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های گزارش شده توسط یک آزمون روان- فیزیکی قضاوت دسته‌ای به داده‌های مقیاسی تبدیل شدند. نتایج نشان داد که جنسیت، فرهنگ و سن برمقیاس‌های سنگین- سبک، گرم- سرد و فعال- غیرفعال، که لی‌چن او آنها را به عنوان مقیاس‌های جهانی معرفی نموده است؛ تأثیرمحسوسی ندارد. دقت مدل‌ احساس رنگی پیشنهادی لی چن او با داده‌های چشمی حاصل از تحقیق حاضر ارزیابی شد. مدل پیشنهادی لی چن او برای مقیاسسنگین- سبک با مقدار R2 برابر با 0.74 بهترین پیش‌بینی رابرای داده‌های چشمی تحقیق حاضر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Iranian Colour Emotion for Single-Colour Stimuli

نویسندگان [English]

  • B. Labaf 1
  • H. Izadan 1
  • F. Mahyar 2
1 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology
2 Architecture and urban Design School, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present research is defined to clarify the relationship between colour and emotion and to investigate the effects of culture, gender and age on colour emotion. Observers took part in a psychophysical experiment to evaluate the single colour stimuli using “heavy-light”, “warm-cool”, and “active-passive” colour emotional scales. These scales were chosen on the basis of the suggested emotional scales in Li Chen Ous study. The observers divided into three different groups to investigate the effect of culture, gender and age on the colour emotional scales. The observer groups were female versus male, from Isfahan versus not from Isfahan and 20 to 30 years old versus 35 to 45 years old. Twenty colour stimuli which covered CIELAB colour space, reasonably, were presented on a calibrated LCD in a darkened room. The observers reported their emotional responses of each of the stimuli. The reported data were transformed to scale values using a categorical judgment method. The results showed that the effect of gender, culture and age on the “heavy-light”, “warm-cool” and “active-passive” colour emotional scales is insignificant. Examining the suggested colour emotional model of the previous study conducted by Li Chen Ou, showed the best determination coefficient between visual data and predicted ones for “heavy-light” colour emotional scales by R2=0.74.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colour emotion
  • Psychophysical experiment
  • Single colour stimuli
  • Gender
  • culture
  • age