بازسازی و توسعه یک فضای طیفی مقیاس‌پذیر به‌منظور بررسی رفتار سامانه‌های رنگرزی تک جزئی در منسوجات با کمک توصیف رنگی پویشگر

نویسنده

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در تئوری کیوبلکا-مانک، ارتباط (K/S) در برابر غلظت نسبتاً خطی است. برای دستیابی به آن نیازمند اطلاعات انعکاسی است که یا از وسایل گران‌قیمتی همچون اسپکتروفوتومتر حاصل می‌شود و یا به کمک توصیف طیفی ادوات مدرن اندازه‌گیری مانند دوربین و پویشگر به‌دست می‌آید. توصیف طیفی نیازمند محاسبه حساسیت وسیله اندازه‌گیری می‌باشد که این خود سخت و زمان‌بر است. ایده کار حاضر توصیف رنگی پویشگر و استفاده از تئوری تجزیه کوهن و کاپوف (ماتریس R) برای محاسبه فضای محرکه پایه است. نتایج نشان داد که فضای محرکه پایه تخمین زده شده (N* ) مقیاس‌پذیر نبوده و با یک انتقال غیر خطی بر مبنای ایده تئوری یک ثابتی کیوبلکا-مانک به یک فضای محرکه مقیاس‌پذیر مناسب‌تر *(K/S) تبدیل می‌شود. با انتخاب نواحی تعمیم یافته از طول موج‌ها، فضای مناسبی برای برقراری ارتباط مناسب به جهت مطالعه رفتار مواد رنگزا بر روی منسوجات در شرایط مشاهده و روشنایی مشخص با یک روش ساده و تجهیزاتی ارزان فراهم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction and Extension of a Scalable Spectral Space for Study of Single Component Dyeing Systems on Textiles Using Colorimetric Characterization of Scanner

نویسنده [English]

  • M. Safi
Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology
چکیده [English]

In Kubelka-Munk theory, there is a fairly linear relationship between (K/S) vs. concentration. To access this space, it is necessary to have reflectance data which obtain of expensive devices such as spectrophotometer or it is acceptable from spectral characterization of modern equipments like camera and scanner. The spectral characterization needs the spectral sensitivity of the device that is difficult and time consuming job to measure. The present work uses colorimetric characterization of a scanner and Cohen and Kappauf theory (Matrix R) to calculate fundamental stimulus space. The results showed the estimated fundamental stimulus space (N*) is not scalable and it can transfer to a more desirable scalable space, i.e. (K/S)* using non-linear transfer based Kubelka-Munk theory. With select extended regions of wavelengths, a desirable space was provided to have a suitable communication to study the behavior of dyes on textiles by using simple and inexpensive equipments at the specific lighting and viewing conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colorimetric characterization
  • Scanner
  • Textile
  • Kubelka-Munk
  • Spectral decomposition theory