بررسی سازوکار‌های جذب و انتشار پرتو فرابنفش در رفتار رنگ‌پریدگی مرکب‌های فلکسوگرافی آب پایه

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق اثر سازوکار انتشار پرتوهای فرابنفش بر روی رفتار رنگ پریدگی مرکب‌های چاپ با افزایش اکسید تیتانیم به فرمولاسیون مرکب‌ها مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه گردید که افزایش میزان اکسید تیتانیم در فرمولاسیون مرکب سبب افزایش سرعت رنگ‌پریدگی در مرکب‌های فرموله شده با رنگدانه شده و برعکس سبب کاهش سرعت رنگ‌پریدگی در مرکب فرموله شده با ماده رنگزا گردید و برای رسیدن به حفاظت مطلوب زمینه‌های چاپ شده در برابر رنگ‌پریدگی‏ٌ‏، میزان بهینه در افزودن اکسید تیتانیم به فرمولاسیون وجود دارد. همچنین تاثیر سازوکار جذب پرتوهای فرابنفش بر روی رنگ پریدگی، با افزایش جاذب های فرابنفش آلی و معدنی در لاک شفاف پوشش داده شده بر روی زمینه‌های چاپی مورد ارزیابی قرار گرفت. در اثر افزایش جاذب‌های UV در لاک شفاف، سرعت رنگ‌پریدگی در هر دو فرمولاسیون مرکب‌های پایه آب کاهش یافت. در نهایت اثر هم‌افزایی هر دو سازوکار جذب و انتشار مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Absorption and Scattering Mechanism of UV Radiation on Fading Behavior of Water Based Flexography Printing Inks

نویسندگان [English]

  • M. Moosavi 1
  • S. Moradian 2
  • S. Bastani 3
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Surface Coatings, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research the effect of the scaterring mechanism of titanium dioxide incorporated ink printing inks on the fading behaviour of such inks was studied. Investigation, It was shown that increasing the amount of titanium dioxide present in the ink formulation may increase the observed fading rate of prints from pigment based inks and reduce the fading rate of dye based inks. There is an optimum amount of titanium dioxide which when added to such formulations, protect the prints from fading. In addition the effect of the absorption mechanism of UV absorber content present in the overprint clearcoat, on fading was also evaluated. It has been shown that for water-based inks, the fading rate of subsequent prints were reduced for overprint clearcoats containing organic and inorganic UV absorber.the synergistic effect of both mechanisms on fading was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water-based flexography ink
  • Fading
  • scattering
  • Absorption
  • Titanium dioxide
  • UV absorber
  • Overprint clearcoat