رنگبری رنگزای کاتیونی بازیک قرمز46 از محلول‌های آبی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

3 گروه نساجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

در این پژوهش قابلیت رنگبری یک رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک قرمز 46 (BR46) به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی کامپوزیت‌ها با استفاده از آزمون تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی گردید. تاثیر متغیرهای موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم (لانگمیور و فروندلیش) و سینتیک جذب (مرتبه اول و دوم) برای ارزیابی داده مطالعه گردید. نتایج نشان دادند که جذب رنگزای بازیک قرمز 46 برروی کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک از ایزوترم لانگمیور پیروی می‌کند. همچنین سینتیک جذب رنگزا روی جاذب‌ها از سینتیک مرتبه دوم تبعیت می‌نماید. نتایج نشان دادند که کامپوزیت‌های سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک می‌توانند به عنوان یک جاذب مناسب به منظور حذف رنگزای بازیک قرمز 46 از پساب‌های رنگی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Cationic Dye Basic Red 46 from Aqueous Solutions Using a Super-absorbent Composite of Zeolite/Acrylic Acid: Isotherm and Kinetic Study

نویسندگان [English]

  • A. Almasian 1
  • M.E. Olya 1
  • M. Parvinzadeh 2
  • Gh. Chizari Fard 3
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Textile, Islamic Azad University, Shahre Rey Branch
3 Department of Textile, Yazd Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this research, the superabsorption composite of zeolite/acrylic acid was investigated to remove the cationic dyes from textile effluent. Basic Red 46 (BR46) was used as cationic dye. The surface characteristics of composites were investigated using Fourier Transform infra-red and scanning electron microscope. The influence of process variables such as adsorbent dosage, initial dye concentration and pH were studied. The isotherm and kinetic of dye adsorption onto composites were studied. The results indicated that the data for adsorption of BR46 onto composites fitted well with Langmuir isotherms. The rates of sorption were found to conform to pseudo-second order kinetic with good correlation. Results indicated that composites could be used to remove the cationic basic dyes from contaminated watercourses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye removal
  • Cationic Basic Red 46
  • Zeolite
  • Acrylic acid
  • Adsorption Isotherm
  • Kinetic