بررسی عملکرد فرآیند الکتروفنتون برای حذف رنگ از فاضلاب واقعی نساجی براساس شاخص ADMI

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

فرآیند الکتروفنتون با تولید الکتروشیمیایی یون فرو و افزودن پراکسید هیدروژن برای تصفیه فاضلاب واقعی نساجی مورد بررسی قرار گرفت. اثر عواملی همچون چگالی جریان، غلظت پراکسید هیدروژن و زمان واکنش بر روی حذف رنگ و COD ارزیابی گردید. همچنین انرژی مصرفی و مقدار یون فرو تولیدی نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که 67.9% رنگ‌زدایی با 45 دقیقه الکترولیز، اعمال چگالی جریان 11.25 میلی آمپر بر سانتی متر مربع و 73 میلی مولار پراکسید هیدروژن حاصل گردید. علاوه بر این در این شرایط انرژی مصرفی به ازای هر کیلوگرم COD حذف شده برابر 8.37 کیلو وات ساعت بود. در نهایت دو روش اندازه گیری، ADMI و جذب حداکثر در طول موج 400 نانومتر برای رنگ‌زدایی فاضلاب واقعی نساجی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Performance of Electro-Fenton for Color Removal from Real Textile Wastewater Based on ADMI

نویسندگان [English]

  • A. Eslami 1
  • M. Moradi 2
  • F. Ghanbari 1
  • H. Raei Shaktaee 1
1 Department of Environmental Health Engineering, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
2 Department of Environmental Health Engineering, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
چکیده [English]

The Electro-Fenton process with applied H2O2 and electro-generated ferrous ion was investigated for treatment of real textile wastewater. The effects of various factors such as current density, H2O2 dosage and reaction time on color and COD removal from real textile wastewater were evaluated. Likewise, the amounts of energy consumption and generation of ferrous ion were calculated. The results indicated that the application of 11.25mA/cm2 current density with 73mM H2O2 provided 67.9% decolorisation within 45min of electrolysis time. Moreover, in this condition, energy consumption was 8.37 KWh/kg of CODr. Finally, the ADMI method and maximum absorbance at wavelength of 400nm as two methods of color measurement were compared for decolorisation of real textile wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textile wastewater
  • Color Removal
  • Electro-fenton
  • ADMI