کاهش سمیت رنگ از پساب‌های صنعتی با استفاده از آنزیم هورس رادیش پراکسیداز تثبیت‌شده

نویسندگان

1 گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی خوی

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

در این مطالعه به بررسی کارایی آنزیم پراکسیداز ترب کوهی(HRP) تثبیت شده بر روی آلژینات کلسیم به منظور حذف رنگ اسید آبی 25 و اسید نارنجی 7 از فاضلاب پرداخته شده است. مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی جهت تعیین شرایط بهینه برای تثبیت HRP بر روی کپسول‌های آلژینات کلسیم و سپس بررسی کارایی آنزیم تثبیت شده در حذف رنگ اسید آبی 25 و اسید نارنجی 7 و همچنین میزان سمیت محصولات تولیدی پساب تصفیه شده با استفاده از روش‌های زیست آزمونی انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد آنزیم تثبیت شده بر روی آلژینات کلسیم در شرایط بهینه دارای بازده 80% درحذف رنگ از پساب آلوده رنگی بوده است. نتایج نشان داد که کپسول ها تا ده دوره بدون تغییر قابل ملاحظه در فعالیت باقیمانده آنها قابل استفاده هستند. نتایج آزمون سمیت با استفاده از دافنیا مگنا نشان داد این روش تصفیه منجر به کاهش شدیدی در سمیت پساب تولیدی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detoxification of Dye from Industrial Wastewater by Immobilized Horseradish Peroxidase

نویسندگان [English]

  • F. Gholami-Borujeni 1
  • F. Nejatzadeh-Barandozi 2
  • A. H. Mahvi 3
1 Department of Environmental Health, School of Health, Urmia University of Medical Sciences
2 Department of Horticulture, Khoy Branch, Islamic Azad University
3 School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

In this study, application of immobilized Horsradish Peroxidase (HRP) on calcium alginate to removal of acid blue 25 and acid orange 7 from waste water was studied. Experimental study of optimum condition for immobilization of HRP on calcium alginate and then, removal efficiency of acid blue 25 and acid orange 7 by immobilized HRP and also toxicity of by-products with bioassay were studied. Results show that immobilized HRP at optimum condition have 80% color removal efficiency from polluted wastewater. Results show alginate beads after 10 replicate usages without change in activity were reusable. Bioassay of by-products by D.Magna show that this method of treatment lead to decrease significantly in toxicity of dye from treated wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme
  • Horsradish peroxidase
  • Dye
  • Wastewater
  • Calcium Alginate