بررسی تأثیر طیف ساختاری بر جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 واحد مهندسی رنگ، شرکت ایران خودرو

چکیده

ارزیابی جلوه ظاهری سطح یک روکش خودرویی به کمک روش‌های استاندارد و بصورت کمی در این صنعت دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد به‌گونه‌ای که این استانداردها بایستی با نتایج ارزیابی بصری هماهنگی داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق ارتباط نتایج ارزیابی بصری جلوه ظاهری با نتایج اندازه‌گیری هریک از پارامترهای خروجی دستگاه موج‌سنج برای نمونه‌های خودرویی سفید غیرمتالیک، مشکی و خاکستری متالیک بررسی گردیده است. ارزیابی‌های بصری به روش جفت مقایسه‌ای و توسط 14 مشاهده کننده شامل 8 نفر زن و 6 نفر مرد زیر کابینت نوری انجام گرفت به طوری که زاویه تابش 45 درجه و زاویه مشاهده نسبت به نرمال صفر درجه بود. این نتایج ارزیابی کیفی توسط مقیاس تورستون به نتایج کمی متناظر با فواصل منظم بصری تبدیل شده و سپس ارتباط آنها با هریک از پارامترهای دستگاه موج‌سنج بررسی گردید. نتایج آماری نشان داد از بین پارامترهای اندازه‌گیری شده با دستگاه موج‌‌سنج، پارامترهای Wd ، LW و Wc به ترتیب در کلیه نمونه‌ها رابطه خوبی با مقیاس بصری دارند. بررسی طیف ساختاری نمونه‌ها نشان داد پارامتر مهم دیگری با نام Wb بصورت غیر مستقیم روی جلوه ظاهری سطح تاثیر دارد به طوری که در نمونه‌های قابل قبول مقدار این پارامتر بزرگ‌تر از مقدار پارامترهای Wd و Wcاست و به نظر می‌رسد بین این پارامترها که نماینده موج‌های بلند و کوتاه سطح هستند رابطه‌پیچیده‌ای وجود دارد که در جلوه ظاهری روکش سطح خودرویی نقش اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Structure Spectrum on the Appearance of Automotive Finishes

نویسندگان [English]

  • N. Khalili 1
  • F. Ameri 1
  • S. Moradian 2
  • K. Ghafarzadeh 3
  • S. H. Razmgir 3
1 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Paint Engineering Department, Iran Khodro
چکیده [English]

Assessment of the total appearance of an automotive coating using standard methods would have a great impact in the automotive industry. These methods should have a good correlation with visual assessments. In this research, the correlation between visual assessments and the wave scan DOI results were investigated for white, metallic grey and metallic black automotive samples. The visual assessments were carried out by a panel of 14 observers, including 6 males and 8 females under a light source simulating D65 in a light cabinet with a viewing geometry of 45/0. The visual assessment method used was one of paired comparison. Such quality rankings were then converted to quantitative equivalents by the aid of the Thurston scale and the results were compared with each of the wave scan output parameters. Statistical and error estimation parameters (i.e. R 2 and stress) illustrated that amongst all wave scan parameters, only Wd, Wc, LW and in that order strongly correlated with human evaluations of geometric attributes for these achromatic paint samples. Investigation of structure spectrum showed that Wb is another important parameter indirectly influencing on the surface appearance and in fact the value of Wb is greater than Wd and Wc in the acceptable region. Therefore, there seems to be a complex relationship between these parameters which represent the short and the long waves which is of utmost importance in assessing perceived total appearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orange peel
  • appearance
  • Gloss
  • Structure spectrum
  • Wave scan