آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره3 به روش سولفوناسیون سطحی و بررسی خصوصیات آن در مرکب فلکسوگرافی آب پایه

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق رنگدانه قرمز شماره 3 طی فرآیند سولفوناسیون سطحی آمایش شده است. رنگدانه‌های آلی آمایش نشده دارای انرژی آزاد سطحی پایین می‌باشند. با این نوع آمایش سطحی می‌توان انرژی آزاد سطحی رنگدانه را بالا برد. در این آمایش هدف دستیابی به سولفونه کردن سطحی ذرات رنگدانه قرمز شماره 3 است. رنگدانه‌ حاصله خاصیت پخش خوب در آب و حلال‌های آلی قطبی دارد. پخش این ذرات در سیستم‌های آلی و قطبی به صورت پایدار می‌باشد و پراکنش رنگدانه‌های آمایش شده با این روش عاری از هرگونه بهم چسبیدن ذرات است. در اثر این نوع آمایش ذرات رنگدانه قطبی‌تر شده و قابلیت پخش و پایداری پراکنش فوق‌العاده‌ای در پیوستارهای قطبی از خود نشان می‌دهد. در فرآیند آمایش عامل‌های زمان، دما، نسبت حلال به رنگدانه، نسبت اسید به رنگدانه به عنوان عوامل مستقل برای طراحی به روش تاگوچی در نظر گرفته شد. جهت دستیابی به آرایه استاندارد برای هر عامل مستقل چهار مقدار در نظر گرفته شد. آرایه پیشنهاد شده به روش تاگوچی، آرایه L16 می‌باشد. بعد از انجام آزمایشات طراحی شده، رنگدانه‌های آمایش شده و آمایش نشده در یک مرکب فلکسوگرافی آب پایه فرموله شدند. جهت بررسی خواص ذاتی و کاربردی رنگدانه‌های آمایش شده و انتخاب نمونه بهینه آزمون‌هایی نظیر pH ، نرمی و نرخ پراکنش ذرات در مرکب همچنین براقیت، قدرت رنگی و خلوص نمونه‌ها انجام شده است. همچنین اثر متغیرهای مستقل برروی خواص رنگدانه به روش آنالیز واریانس بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surface Treatment of Pigment Red 3 Using Surface Sulfonating Method and Study its Properties in Water Based Flexography Inks

نویسندگان [English]

  • M. Rostami 1
  • M. M. Attar 2
  • S. Bastani 3
1 Nanomaterials and nanocoatings Department, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
3 Department of Surface Coatings, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, pigment red 3 was treated using sulfonation method. The untreated organic pigments have low surface free energy. With this treating method the surface free energy of pigment increases. The aim of this study is surface modification of pigment red 3. The treated pigment showed very good dispersibility and dispersion stability in aqueous media. The dispersion of these particles in organic polar media are stable and without aggregation. After treating, the polarity of particles increased, show manifest dispersability in polar media. Parameters such as time, temperature, solvent/pigment ratio, acid/pigment ratio were considered as independent parameters at taguchi method. For obtaining standard array, for each parameter four levels were considered. The proffer array with taguchi method was L16. After the design of experiment, the treated and untreated pigments were formulated in water based flexography ink. In order to assess the inherent and application properties of treated pigments and selecting the suitable samples, examinations such as pH, fineness, rate of dispersion, gloss, tinting strength and chroma were performed. Also according to the results of analysis of variance, the effect of each independent parameter on studied properties was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pigment Red 3
  • surface treatment
  • Sulfonation
  • Water based flexography ink