اکسیداسیون رنگزاهای راکتیو با استفاده از کربن فعال/ پراکسید هیدروژن از پساب‌های رنگی نساجی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله اکسیداسیون رنگزاها از پساب‌های رنگی نساجی توسط کربن فعال(AC) / پراکسید هیدروژن (H2O2) مورد ارزیابی قرار گرفت. رنگزای راکتیو قرمز 198(RR198) و راکتیو سیاه 5(RB5) به عنوان رنگزاهای مدل انتخاب شدند. خواص سطحی کربن فعال با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. اکسیداسیون رنگزاها توسط کربن فعال/ پراکسید هیدروژن از طریق اسپکتروفومتر مرئی- فرابنفش و کروماتوگرافی یونی مطالعه شد. تأثیر مقدار کربن فعال، غلظت اولیه رنگزا، pH و نمک روی اکسیداسیون رنگزاها ارزیابی گردید. مطالعات سینتیک نشان دادند که سرعت اکسیداسیون رنگزاها از مدل سینتیکی مرتبه دوم پیروی می نماید. آنیون فرمات به عنوان ماده واسطه آلیفاتیکی غالب شناسایی گردید. نتایج بیانگر این است که فرآیند اکسیداسیون توسط کربن فعال/ پراکسید هیدروژن قادر است به عنوان یک فرآیند دوست‌دار محیط زیست به شمار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dye Oxidation Using Activated Carbon/hydrogen Peroxide from Textile Colored Wastewater

نویسندگان [English]

  • S. Khorramfar
  • M. Arami
  • H. Bahrami
Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this paper, the oxidation of dyes from colored textile wastewater by activated carbon (AC)/hydrogen peroxide (H2O2) was investigated. Reactive Red 198 (RR198) and Reactive Black 5 (RB5) were used as model dyes. The surface characteristics of AC were investigated using Fourier transform infrared (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). Dye oxidation by AC/H2O2 was studied using UV-Vis spectrophotometer and Ion chromatography (IC). The effects of AC dosage, initial dye concentration, pH and salt on dye oxidation were investigated. Kinetics analysis indicated that the dye oxidation rates could be approximated at pseudo-second order model. Formate anion was detected as dominant aliphatic intermediate. Results indicated that the AC/H2O2 could be used as an eco-friendly material to degrade dyes from colored wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AC/H2O2
  • Dye oxidation
  • Textile colored wastewater
  • Kinetic
  • Aliphatic intermediate