رنگ‌سنجی و مشخصه‌یابی نانو بلور فسفر ساخته‌شده به روش سل ژل، جهت استفاده در دیودهای ساطع‌کننده نور

نویسندگان

1 دانشکده‌ مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق، فسفر نانوکریستال SrZn2Si2O7تلقیح یافته با عنصر Euبه روش سل-ژل در اتمسفرهای احیایی و اکسیدی تهیه گردید. به منظور بررسی رفتار حرارتی و پیش‌بینی واکنش‌ها در حین فرآیند پخت پیش‌ساز، از آزمون‌ حرارتی گرماوزنی- تفاضلی (TG-DTA) استفاده شد. همچنین خواص فازی، نوری و ریزساختار فسفرهای به دست آمده به کمک آزمون‌های پراش پرتو ایکس (XRD)، اسپکتروفتومتر فلورسنس (PL) و میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری (TEM) و روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از طیف‌سنجی نشان می‌دهد که فسفر سنتز شده در شرایط احیایی به وضوح در محدودۀ طول موج nm390-350 تهییج می‌شود که این تهییج الکترونی در محدوده امواج فرابنفش نزدیک (NUV)، قابلیت استفاده از نانومواد ساخته شده را در دیودهای ساطع‌کننده نور نشان می‌دهد. فسفرهای به دست آمده پس از تهییج، قادر به گسیل نور آبی با مختصات رنگی (0.193=y و 0.176=x) در طول موج 481 نانومتر به دلیل انتقال الکترونی 4f65d1(2D)→4f7(8S7/2) یون‌های یورپیوم (Eu2+) می‌باشند. ضمنا طیف گسیل فسفر ساخته شده در شرایط اکسیدی نیز دارای دو پیک در طول موج‌های حدود 480 نانومتر و 600 نانومتر است که به ترتیب به انتقال الکترونی f-d یون‌های Eu2+ و انتقال الکترونی f-f یون‌های Eu3+ مربوط می‌شود. در نهایت، اندازۀ بلورک‌های محصول نهایی با به کارگیری معادله شرر حدود nm 30 محاسبه شد که با مشاهدات TEM هم‌خوانی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Colorimetry and Characterization of The Sol-gel Derived Nanocrystaline Phosphor for Using in UV-LEDs

نویسندگان [English]

  • H. Sameie 1
  • R. Salimi 1
  • A.A. Sabbagh Alvani 2
  • A. A. Sarabi 3
  • H. Eivaz Mohammadloo 1
1 Department of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Color and Polymer Research Center, Amirkabir University of Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technolog
چکیده [English]

In this research, the europium Eu-activated SrZn2Si2O7 phosphors were successfully prepared by sol-gel method in reductive and oxidative atmospheres. Thermogravimetric-differential thermal analysis (TG-DTA), X-ray diffraction (XRD), scanning and transmission electron microscopy (SEM and TEM) and photoluminescence (PL) spectra were used to characterize the resulting products. Obtained phosphor in reductive atmosphere is efficiently excited in the wavelength range of 350-390 nm which matches to a near UV (NUV) emitting InGaN chip and emits strong band blue light peaking at 481 nm with color coordination x=0.176, y=0.193 due to 4f65d1(2D)→4f7(8S7/2) transition of Eu2+ ions. Also, synthesized phosphor in oxidative atmosphere emits at approximately 480 and 600 nm that attributed to f-d transitions of Eu2+ and f-f electronic transitions of Eu3+, respectively. Finally, the crystallite size of the products was estimated about 30 nm by using Scherrer’s equation that this measurement was consistent with TEM observations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sol-Gel
  • luminescence
  • Phosphor
  • Colorimetry
  • Activator ion