بهینه‌سازی آماده‌سازی شیمیایی سطوح فولادی زنگ زده توسط محلول‌های آماده‌سازی برپایه مخلوط تانین و اسید فسفریک

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق رفتار الکتروشیمیایی مخلوط اسید فسفریک و تانین به عنوان محلول‌های مبدل زنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش طراحی آزمایشات تاگوچی به عنوان ابزاری مفید در تحلیل نتایج آزمون‌ها مورد استفاده قرار گرفت. متغیرهای مورد مطالعه شامل درصد وزنی اسیدفسفریک، درصد وزنی تانین، pH محلول‌های آماده‌سازی و زمان غوطه‌وری نمونه‌های فلزی زنگ زده در محلول‌های آماده‌سازی بود. آزمون پلاریزاسیون به منظور اندازه‌گیری سرعت خوردگی بر روی لایه‌های تبدیلی و بدست آوردن شرایط بهینه محلول آماده‌سازی از لحاظ بازده بازدارندگی استفاده گردید. همچنین آزمون‌های شناسایی شامل میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیز EDX ، پراش پرتو ایکس و طیف‌سنجی زیر قرمز بر روی نمونه‌های بهینه صورت گرفت. نتایج آزمون پلاریزاسیون نشان داد که محلول فاقد تانین و شامل 20% وزنی اسید فسفریک در pH برابر 2 و زمان غوطه‌وری 5 ساعت شرایط بهینه از لحاظ بازده بازدارندگی را ایجاد می‌نماید. آزمون‌های پراش پرتو ایکس و طیف‌سنجی زیر قرمز نشان دادند که تغییرات فازی بر روی لایه زنگ صورت گرفته است و لایه تبدیلی تشکیل شده در حالت بهینه قابلیت حفاظت مناسبی از فلز زیرآیند دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Chemical Pretreatment of Rusted Steel Surfaces by Solutions Based on Tannin and Phosphoric Acid Mixture

نویسندگان [English]

  • S.M. Kasaeian 1
  • M. M. Attar 1
  • M. Mahdavian ahadi 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, the electrochemical behavior of phosphoric acid and tannin mixture as rust converter solutions is investigated. Experimental design was carried out using taguchi method as a useful tool to interpret the results. Variables was studied comprising weight percentage of phosphoric acid and tannin, pH of pretreatment solutions and immersion time of rusted specimens in pretreatment solutions. Polarization test was utilized to measure the corrosion rate of conversion layer and optimization of pretreatment solutions in term of inhibition efficiency. Also, characterizing experiments including SEM-EDX, XRD and FT-IR were carried out on samples treated in optimum condition. Polarization test results showed that a solution containing no tannin and phosphoric acid(20 wt%) in pH=2 and immersion time equal to 5 hours exhibited the optimum condition in term of inhibition efficiency. XRD and FT-IR tests showed that a phase transformation of rust layer occurred after treatment and the conversion layer treated in optimum condition revealed suitable corrosion protection of metallic substrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pretreatment
  • Rust converter
  • polarization
  • XRD
  • FTIR