تجزیه و تحلیل طیفی و توسعه محدوده کاربرد فضای محرکه‌های رنگی پایه در رنگرزی منسوجات

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در تحقیق حاضر، کاربرد مقادیر محرکه رنگی پایه (N*) بدست آمده از روش تجزیه کوهن و کاپوف به عنوان جایگزینی برای مقادیر انعکاس طیفی (N) بررسی شد. مقیاس‌پذیری فضای محرکه رنگی پایه و تبدیل غیرخطی آن بر مبنای تئوری یک ثابتی کیوبلکا-مانک به صورت کمی در غلظت‌های مختلف تجزیه و تحلیل طیفی گردید و میزان تطابق آن با فضای حاصل از فضای انعکاس طیفی مورد بررسی قرار گرفت. طول موج‌های بهینه به منظور توسعه و تعمیم رابطه خطی تابع فوق با غلظت معرفی شدند. نتایج نشان داد که تبدیل غیر خطی فضای محرکه‌های رنگی پایه، یعنی فضای مقیاس‌پذیرتر است. در طول موج‌های پیشنهادی محدوده رابطه خطی مقادیر مشابه با غلظت تا حد معینی بهبود می‌یابد و رابطه خطی به دست آمده در نواحی تعمیم یافته برای تابع مورد نظر می‌تواند به عنوان راه حلی برای بررسی رفتار سامانه‌های رنگرزی از جمله تخمین غلظت ماده رنگزا از داده‌های کالریمتری یا همان مقادیر محرکه‌های سه‌گانه پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectral Analysis and Extension of Applicability Limit of Fundamental Color Stimulus Space for Textile Dyeing

نویسندگان [English]

  • M. Safi 1
  • T. Soleymanian 2
1 Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology
2 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

At the present study, the fundamental color stimulus space (N*) obtained from the Cohen and Kappauf decomposition technique as an alternative to the measured spectral reflectance (N) was investigated. Based on the single-constant Kubelka-Munk theory, the (K/S)* space from the non-linear transformation of N* values was obtained and its consistency with (K/S) space taken from the measured reflectance was spectrally analyzed. The scalability for both spectral spaces was quantitatively evaluated in different concentrations through visible spectrum. The suitable wavelengths that (K/S)* still exhibit linear behavior with concentration variation were introduced. The obtained results showed that the non-linear transformation of fundamental color stimulus space, i.e. (K/S)* is more scalable. At the proposed wavelengths, the applicability limit of (K/S)* similar to the (K/S) is improved till the higher dye concentration and the obtained linearity for (K/S)* could be an proposed approach for the study of dyeing systems such as estimating the concentration from tristimulus values as colorimetry data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental color stimulus
  • Kubelka-Munk theory
  • reflectance
  • Concentration estimation
  • Spectral analysis