بررسی پدیده دوشکستی القایی قرمز متیل دریک شبکه هیبریدی نانوساختار برپایه اپوکسی سیلان

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق شبکه نانو هیبریدی آلی- معدنی جدیدی، با استفاده از 3-گلی سیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و ماده رنگزای قرمز متیل به روش سل- ژل سنتز شد. خواص ساختاری توسط آزمون FT-IR و TEM و خواص اپتیکی آن در چیدمان آزمایشگاهی دوشکستی القا شده لیزری با عامل متغیر غلظت رنگینه از 3 تا 20 درصد بررسی شد، داده‌های به دست آمده از این آزمایش در سه ناحیه لحظه شروع تابش پمپ، تعادل و قطع تابش پمپ (حافظه) تحلیل و قسمت حافظه توسط یک تابع سه جمله‌ای صحه‌گذاری شد که عوامل زمانی به دست آمده از تابع سه‌جمله‌ای به حافظه اپتیکی ارتباط داده شد و بهینه غلظت ماده رنگزا برای دوشکستی القا شده لیزری، 8 درصد و رنگینه برای حافظه اپتیکی، 10 درصد به دست آمد. نتایج حاکی از قابلیت استفاده از این شبکه هیبریدی در مدولاتورها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Birefringence of Methyl Red in a Nano-Structured Hybrid Based on Epoxy Silane

نویسندگان [English]

  • S. Modiri 1
  • M. Mohseni 1
  • E. Mohajerani 2
  • I.A. Alidokht 2
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology , Amirkabir University of Technology
2 Laser Research Institute, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this research a novel organic-inorganic hybrid nanocomposite based on 3-glycidyloxy propyl trimethoxysilane and methyl red dye was synthesized by the sol-gel processing. Structural properties were characterized using FT-IR spectroscopy and TEM. Optical performance was studied by birefringence test using different concentrations of dye between 3 and 20 wt%. Results obtained from this experiment were analyzed in three sections including pump irradiation start-up, equilibrium and pump irradiation cut off (memory effect). Results were fit using a 3 parameter equation. Time dependent parameters were attributed to the memory effect. It was revealed that samples with 8% of dye had the best birefringence effect. However, samples composed of 10 wt% dye showed the best memory effect. Results showed that these nanocomposites can be used in modulators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epoxy silane
  • Methyl Red
  • Nano hybrid structure
  • Non-linear optic