استفاده از طراحی آزمایش جهت بهینه‌سازی پایداری نوری سطح چاپ شده با تغییر در فرمولاسیون شفاف پوشه آب پایه

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

4 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق بهینه‌سازی فرمولاسیون شفاف پوشه پایه آبی جهت اعمال بر روی زیرآیند چاپ شده (فلکسوگرافی)، با استفاده از نرم‌افزار Design Expert 7 مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که نانو سیلیکا، جاذب آلی (tinuvin 400) UV و آب از عوامل مؤثر بر خواص شفاف پوشه هستند به عنوان فاکتور در طراحی آزمایش به روش مخلوط منظور شده و تأثیر آنها بر خواص شفاف پوشه مطالعه شده است. از جمله آزمون‌هایی که بر روی نمونه‌های مرکب انجام شده شامل ثبات نوری، براقیت، مقاومت سایشی و چسبندگی می‌باشند که با بررسی پاسخ‌ها، نقش فاکتورها و برهم‌کنش آنها مطالعه و سپس نواحی بهینه در فرمولاسیون تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Experimental Design for Optimizing the Photostabilization of a Substrate Printed by a Water-Based Overprint Clear Coat

نویسندگان [English]

  • M. Moosavi 1
  • S. Moradian 2
  • S. Bastani 3
  • M. Jalili 4
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Surface Coatings, Institute for Color Science and Technology
4 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research optimization of water -based overprint clear coat on printed substrate (flexography) was investigated and optimized by the Design Expert 7 software.the nano silica, Tinuvin 400 and water were the components in composition of overprint clear coat, which affect properties of clear coat. So these components were considered as variable factors in a mixture experimental design and their effects on clear coat properties were studied. Measurements of some physical and mechanical properties such as light fastness, gloss, abrasion resistance and adhesion were carried out on samples. These factors and their interactions effects were determined analysing the results and finally, the optimized regeons on the contour diagrams were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overprint clear coat
  • Water-based flexography ink
  • nano silica
  • Experimental Design
  • optimization