استخراج و خالص‌سازی ماده رنگزای غذایی بتاسیانین از گیاه آمارانتوس

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی؛قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق استخراج ماده رنگزای غذایی بتاسیانین از گیاه آمارانتوس پس از آماده سازی با دو روش مختلف بررسی شد و خلوص و بازده استخراج با استفاده از اسپکتروفوتومتر مرئی ـ فرا بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. برای دستیابی به خلوص بالاتر، از فازهای جامد سلولز میکروکریستالین و سفادکس (LH-20) استفاده شد. نتایج نشان داد که استخراج در محیط متانولی بازده بیشتری نسبت به استخراج در محیط اسیدی دارد، اما خلوص ماده رنگزای حاصل از استخراج اسیدی 0.18 درصد بیشتر می‌باشد. به کارگیری ستون سفادکس خلوص ماده رنگزا را در استخراج اسیدی تا 3.6 درصد و در استخراج متانولی تا 8 درصد افزایش داد. شناسایی وآنالیز رنگزای تخلیص شده نهایی با روش‌های مختلف اسپکتروسکوپی وکروماتوگرافی با کارایی بالا تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction and Purification of Betacyanin Food Colorant from

نویسندگان [English]

  • N. Alizadeh 1
  • S. Rouhani 2
  • H. Zarabadi 1
  • H. Haddadi 1
1 Departments of Chemistry, Tarbiat Modares University
2 Department of organic colorants;Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this work, betacyanin food colorant were extracted from amaranthus by two different methods and purified with sephedex(LH20) and cellulose microcrystaline as solid phases. After extraction of colorant, spectrophotometric method was used for determination of extraction yield and quantification of colorant. Two extraction method was compared regarding to their content of the colorant and purity. High level colorant was observed in the methanolic extraction. But more colorant purity observed in acidic extracts. Applying the Sephadex column rised the purity to 3.6% for acidic and 8% for methanolic extraction. Final pure colorant was characterized by various spectroscopic techniques and high performance liquid chromatography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amaranthus
  • Betacyanin
  • Food colorant
  • Extraction