زمان، عامل اصلی در پدیده غیرفعال گردیدن کاتالیست‌های زیست‌محیطی اکسایش کامل مورد استفاده در صنعت چاپ

نویسنده

گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در تحقیق حاضر پدیده مسموم گردیدن کاتالیست مورد استفاده در فرآیند اکسایش کامل مواد آلی فرار موجود در فضای داخلی کارگاه‌های چاپ، ناشی از تبخیر سریع جوهرهای چاپ حاوی ترکیبات آلی سلیس‌دار مورد بررسی قرار گرفت. کاتالیست Pt/-Al2O3 توانایی حذف نزدیک به 100% آلاینده‌های آلی موجود در هوای کارگاهی، طی فرآیند اکسایش کامل کاتالیستی در یک رآکتور ستونی، در دمای بیش از K623 را دارد. اما وجود سمی مانند ترکیبات آلی سیلیس‌دار به‌سرعت این کاتالیست را غیرفعال می‌کنند. برای درک صحیح از فرآیند و به‌خصوص تعیین کمیت یا کمیت‌های اصلی در این فرآیند و بررسی امکان اجرای عملیات تغییرمقیاس، اطلاعات موجود در سه محدوده آزمایشگاهی، نیمه‌صنعتی و صنعتی بررسی و مقایسه گردیدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که کمیت اصلی و مقدم برسایر کمیت‌ها در این فرآیند، زمان یا در حقیقت طول مدت انجام فرآیند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time, Main Parameter on Deactivation Phenomenon of Total Oxidation Catalysts Applying in Printing Industry

نویسنده [English]

  • Kh. Badii
Department of Environmental Researches, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In the present research, poisoning phenomenon of catalyst that applies for total oxidation process of volatile organic compounds (VOCs) has been studied. The VOCs emitted to workshop environment of printing industries from rapid drying of printed papers. Solvent of printing inks contain silica organic compounds that poisoned the catalyst. Pt/-Al2O3 catalyst is able to remove around 100% of organic pollutants in workshop atmosphere by total oxidation process. The process is carried out at the temperature more than 623K in a plug flow reactor. But poison, such as silica organic compounds, deactivates the catalyst so fast. Available laboratorial, pilot and industrial information were investigated and compared to understand the deactivation process, its main parameter(s), and scale up ability of data. Results showed that duration of process was the main parameter and prior to others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalytic total oxidation
  • Volatile organic compounds
  • Silica organo compounds
  • Catalytic deactivation
  • Poisoning
  • Scale up