تهیه سامانه هیبریدی بوتیل اکریلات ـ الکید از طریق پلیمریزاسیون مینی‌امولسیونی هیبریدی و تعیین خواص پلیمر حاصله

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و تکنولوژی رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 گروه نانوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

در این تحقیق از روش پلیمریزاسیون مینی‌امولسیونی در تهیه پلیمر هیبرید یک رزین الکیدی و یک منومر اکریلیکی استفاده شد. اجزای استفاده شده در تهیه مینی‌امولسیون مذکور شامل یک رزین الکید با طول روغن متوسط، منومر بوتیل‌اکریلات، سدیم لوریل سولفات به عنوان امولسیفایر، ستیل الکل به عنوان کمک پایدارکننده مینی‌امولسیون و پتاسیم پرسولفات به عنوان آغازگر بودند. جهت تشکیل مینی‌امولسیون از امواج فراصوت استفاده شد. نتایج نشان داد که لاتکس حاصله دارای توزیع جرم‌مولکولی نسبتاً پهن و توزیع اندازه ذرات دو قله‌ای در 138 و 550 نانومتر می‌باشد. رزین تولید شده دو دمای انتقال شیشه‌ای در دماهای 18- و 41- درجه سانتی‌گراد نشان داد. این مورد نشانگر حضور دو جزء متمایز در محصول، یکی مربوط به واکنش پیوند زدن منومر آکریلیک به رزین الکید از طریق واکنش با پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب رزین الکید و دیگری مربوط به هموپلیمریزاسیون منومر اکریلیک است که توسط آزمون کروماتوگرافی ژل‌تراوایی نیز تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Butyl Acrylate/Alkyd System via Hybrid Miniemulsion Polymerization and Characterization of the Produced Polymer

نویسندگان [English]

  • M. Khazaei 1
  • M. Ebrahimi 2
  • R. F. Majidi 3
1 Polymer Engineering & Color Technology Department, Amirkabir University of Technology
2 Polymer Engineering and Color Technology Department, Amirkabir University of Technology
3 Department of Nanotechnology, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

In this research, the miniemulsion polymerization method was used to prepare a hybrid polymer system based on an alkyd resin and an acrylic monomer. For this purpose a medium oil length alkyd resin, butyl acrylate monomer, sodium lauryl sulphate as an emulsifier, cetyl alcohol as a miniemulsion co-stabilizer and potassium persulphate as an initiator were used. To prepare miniemulsion an ultrasonic mixer was used. It was found that the resulting polymer had a broad molecular weight distribution and a bimodal particle size distribution about 138 nm and 550 nm. Furthermore, two glass temperature were observed (at -18°C and -41°C) which showed the presence of two distinct components in final resin. One of them obtained from grafting of acrylic monomer on alkyd resin via reaction with double bonds of fatty acid of alkyd resin and the other one from homopolymerization of acrylic monomer in the continuous phase (water) which is confirmed with results obtained from GPC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Miniemulsion
  • Polymerization
  • Hybrid
  • Alkyd
  • Grafting