قابلیت رنگرزی منسوجات پشمی پیوند شده با کیتوسان با رنگزای اسیدی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، قابلیت رنگرزی کالای پشمی اصلاح شده با پلی ساکارید کیتوسان با استفاده از انیدرید مورد بررسی قرارگرفت. منسوجات پشمی آسیله شده با سوکسینیک انیدرید در دو حلال دی متیل فرمامید و دی متیل سولفوکسید و پیوند شده با کیتوسان با رنگزای اسیدی رنگرزی شدند. بررسی رنگرزی با رنگزاهای اسیدی نشان داد که در نمونه عمل شده با کیتوسان نسبت به نمونه عمل نشده و نمونه آسیله شده جذب رنگزا و میزان K/S افزایش می‌یابد و نمونه‌های عمل شده قابلیت رنگرزی بهتر و سریع‌تری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dyeing Capability of Chitosan Grafted-Acylated Wool Fabrics with Acidic Dye

نویسندگان [English]

  • M. R. Mohamamadi 1
  • M. Arami 1
  • H. Bahrami 1
  • F. M. Mazaheri 1
  • N.M. Mahmoodi 2
1 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, dyeing ability of the chitosan grafted-acylated wool fabrics has been studied. Acylated wool fabrics at two different solvents (dimethylsulfoxide (DMSO) and N,N-dimethyl formamide (DMF)) using succinic anhydride (SA) and grafted with chitosan have been dyed with acidic dye Polar Brilliant Red 3BN. Chitosan grafted fabrics indicated the higher K/S in comparison with the acylated and blank wool samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grafted wool
  • dyeing
  • Chitosan
  • Anhydride