بررسی رنگ‌زدایی رنگینه سیاه راکتیو 5 به روش آنزیمی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این تحقیق، روش رنگ‌زدایی آنزیمی به طور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. رنگ‌زدایی رنگینه سیاه راکتیو 5 در یک راکتور همزده با استفاده از پراکسیداز قارچی کپرینوس سینریوس مطالعه شده است. برای این منظور عواملی همچون غلظت آب اکسیژنه، pH محلول رنگی، غلظت محلول رنگی و فعالیت آنزیمی برای رنگ‌زدایی رنگینه سیاه راکتیو 5 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در نهایت بازده رنگ‌زدایی در شرایط راکتور زیستی 67 درصد مشاهده شد. در این حالت، رنگینه سیاه راکتیو به محیط واکنش به طور پیوسته وارد می‌شد و افزودن آب اکسیژنه و آنزیم پراکسیداز به طور ناپیوسته بود. ضمناً pH محیط واکنش برابر با 8 و غلظت رنگ و غلظت آب اکسیژنه به ترتیب ppm 40 و mM 96.1 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Decolorization of Reactive Black 5 by Enzymatic Method

نویسندگان [English]

  • M. Mansouri
  • H. R. Kariminia
Department of Chemical & Petroleum Engineering , Sharif University of Technology
چکیده [English]

This research reports on the examination of enzymatic decolorization. Decolorization of Reactive Black 5 using fungal peroxidase obtained from Coprinus Cinereus was studied in a stirred tank reactor. Effect of several parameters including hydrogen peroxide concentration, pH, dye concentration and enzyme activity on the decolorization of Reactive Black 5 was investigated. Dye decolorization efficiency of 67% was achieved under continuous feeding of dye solution and stepwise addition of hydrogen peroxide and peroxidase enzyme. Under this condition, pH value, dye and hydrogen peroxide concentrations were 8.0, 40 ppm and 96.1 mM, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye decolorization
  • Enzymathic decolorization
  • Peroxidase
  • Reactive Black 5
  • Coprinus cinereus