بررسی عوامل مؤثر برحذف ماده رنگزای راکتیو از محلول با استفاده از امولسیون حاوی نانو ذرات کیتوسان

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

امولسیونی از نانو ذرات کیتوسان از طریق افزایش تدریجی محلول پلی فسفات سدیم (SPP) به محلول کیتوسان (CS) تهیه شد. نتایج نشان داد که جذب رنگزای راکتیو آبی 19 (RB19) بر روی امولسیون کیتوسان حاوی نانو ذرات تحت تأثیر زمان تماس، غلظت اولیه ماده رنگزا، pH و دما می‌باشد. در یک غلظت اولیه ppm 160 و دمای 25 درجه سانتی‌گراد تحت شرایط بهینه (4=pH و نسبت کیتوسان به سدیم پلی فسفات برابر 2.85)، نانو امولسیون کیتوسان ظرفیت جذب بسیار بالاتری نسبت به کیتوسان معمولی دارد. درصد حذف رنگزای RB19 در شرایط بهینه به ترتیب برای کیتوسان و نانو امولسیون کیتوسان برابر با 60% و 100% بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effective Parameters on Reactive Dye Removal from Aqueous Solution Using Chitosan Nanoparticles Emulsion

نویسندگان [English]

  • H. Momenzadeh 1
  • A. Khosravi 1
  • A.R. Tehrani-Bagha 2
  • K. Gharanjig 3
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The chitosan emulsion containing nano-particles has been prepared in a suspension form by adding drop-wise sodium polyphosphate (SPP) solution into a chitosan solution (CS). The results showed that the adsorption of C.I. Reactive Blue 19 (RB19) on chitosan emulsion was affected by contact time, initial dye concentration, pH, and temperature. For an initial dye concentration of 160ppm and 25C in the optimum conditions (pH=4, [CS]/[SPP]=2.85), the chitosan nano-emulsion has much higher dye adsorption capacity. The RB19 removal in optimum condition was 60% and 100% for conventional chitosan and chitosan nano-emulsion respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan emulsion
  • Wastewater
  • reactive dye
  • Dye removal
  • Adsorption