بررسی اثر افزودن باز و الکترولیت در رنگرزی نایلون 6.6 با رنگزای راکتیو منوکلروتری آزین

نویسنده

گروه پژوهشی علوم فناوری چاپ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

با توجه به پایین بودن درصد رمق‌کشی و تثبیت رنگزاهای راکتیو آنیونی تجاری در رنگرزی نایلون 6.6 ، در این پژوهش افزودن باز و الکترولیت به صورت جداگانه و با هدف بهینه‌سازی رنگرزی مورد ارزیابی قرارگرفت. از آنجایی که طبق تحقیقات قبلی، رنگزایProcion Rubine XL+ نسبت به سایر رنگزاهای راکتیو آنیونی تجاری دارای ضعیف‌ترین خصوصیات رنگرزی بود، در مطالعه حاضر از آن به عنوان رنگزای مورد مطالعه استفاده شد و رنگرزی با دو روش متفاوت بر روی نایلون انجام گردید. در روش اول، پس از رمق‌کشی رنگزا در 4pH= کربنات سدیم به عنوان باز به حمام رنگرزی اضافه شد و در روش دوم، الکترولیت به همراه رنگزا در 4pH= به حمام رنگرزی اضافه گردید و خصوصیات رنگرزی هر کدام به صورت جداگانه بررسی شد. در این بررسی مشخص شد که افزودن باز یا الکترولیت به حمام رنگرزی اثر بهینه‌سازی در خصوصیات رنگرزی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Added Alkali and Electrolyte on Dyeing Nylon 6.6 by Mono-Chlortriazinyl Reactive Dye

نویسنده [English]

  • A. Soleimani-Gorgani
Department of Printing Science and Thechnology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

One of the recurring problems observed with most of commercial anionic reactive dyes for dyeing nylon was the low degree of exhaustion and fixation. In this paper, a number of attempts were made to improve the fixation efficiency of an anionic reactive dye, Procion Rubine XL+, on modified nylon. This dye was selected for further study since, from the previous study, under non-optimised conditions fixation efficiency was particularly poor and therefore offered more scope for significant and readily observable improvements. The following process variables were studied;(a)effect of added alkali; dye was exhausted at pH 4 and then alkali added,(b) effect of added electrolyte, The addition of alkali and electrolyte during dyeing resulted in reduced dye fixation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactive Dyes
  • Fixation
  • Nylon 6.6
  • Electrolyte