بررسی عوامل مؤثر بر رنگبری یک رنگزای آزو راکتیو (C.I. Reactive Red 120) به روش فنتون

نویسندگان

1 گروه پژوهشی محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق اطلاعاتی در مورد کاربرد فرآیند فنتون به عنوان یک روش اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه پساب حاوی یک رنگزای آزو راکتیو (Reactive Red 120) گزارش شده است. برای به دست آوردن شرایط عملکرد مقرون به صرفه برای کاربرد فرآیند اکسیداسیون فنتون، تأثیر پارامترهای اصلی عملیات مثل میزان سولفات آهن، آب اکسیژنه، pH محلول، دما، غلظت اولیه رنگزا و حضور غلظت‌های متفاوت از کلرید سدیم و سولفات سدیم در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بهترین مقدار pH در رنگبری برابر 3 است. سرعت رنگبری محلول حاوی رنگزای RR120 با افزایش دما، افزایش پیدا می‌‌کند اما در حضور یون‌های کلرید و سولفات کاهش نشان می‌دهد. افزایشFe2+ و H2O2 تا حد مشخصی باعث افزایش حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و رنگ می‌شود و افزایش غلظت پس از آن غیر ضروری و بی‌تأثیر است. نتایج نشان می‌دهد که با روش اکسیداسیون فنتون بیش از 99% رنگبری و تا 74% کاهشCOD قابل حصول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Operational Parameters on the Decolorization of an Azo Reactive Dye (C.I. Reactive Red 120) by Fenton Process

نویسندگان [English]

  • F. Emami 1
  • A.R. Tehrani-Bagha 2
  • K. Gharanjig 3
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

This study provides information on the application of the Fenton process as an advanced oxidation method for the treatment of wastewater containing an azo reactive dye (C.I. Reactive Red 120). To establish cost-efficient operating conditions for potential application of Fenton oxidation process, the influence of the main operating parameters such as iron sulfate and hydrogen peroxide doses, solution pH, temperature, initial dye concentration and presence different concentrations of sodium chloride and sodium sulfate have been studied systematically in a laboratory scale. The obtained results showed that the best pH value for decolorization of dye solution was 3. The decolorization of RR120 enhanced with the increasing of reaction temperature but decreased as a presence of chloride and sulfate ions. The increase of Fe2+ and H2O2 doses accelerated the color and COD removals until a point where further addition of Fe2+ or H2O2 became inefficient and unnecessary. The result indicated that over 99% color removal and up to 74% COD removal can be obtained by Fenton’s oxidation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reactive dye
  • Advanced oxidation
  • Fenton Reagent
  • Color Removal
  • COD removal