تأثیر غلظت و توزیع اندازه ذرات رنگدانه بر رفتار رئولوژیکی مرکب‌های لیتوگرافی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

4 گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مقاله، مرکب چاپ لیتوگرافی بر پایه رزین‌های مالئیک و آلکیدی تهیه شده و سپس پارامترهای رئولوژیکی از قبیل گرانروی برشی، تیکسوتروپی، مدول‌های ذخیره و اتلاف و گرانروی دینامیکی مطالعه شده است. مشاهده شد که مقادیر گرانروی با افزایش غلظت رنگدانه و کاهش توزیع اندازه ذرات شدیداً افزایش می‌یابند. میزان تیکسوتروپی یا وابستگی به زمان در نمونه‌های با ذرات ریزتر و نیز نمونه‌هایی که در آنها درصد رنگدانه افزایش داشته قابل توجه می‌باشد. این رفتار نتیجه ساختار شبکه‌ای و تجمعی ذرات کربن بلک و نیز برهم‌کنش‌های آنها با یکدیگر و با رزین می‌باشد. با کاهش اندازه ذرات و یا افزایش غلظت رنگدانه، مدول‌های ذخیره و اتلاف هر دو افزایش می‌یابند. همچنین اختلاف بین پارامترهای دینامیکی در فرکانس‌های پایین مشهودتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pigment Concentration and Particle Size Distribution on the Rheological Behavior of Lithography Inks

نویسندگان [English]

 • S. Bastani 1
 • M. Pishvaei 2
 • M. Jalili 3
 • Sh. Sorooshnia 4
1 Department of Surface Coatings, Institute for Color Science and Technology
2 Departement of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
4 Department of Resin and Additives, Department of Resin and Additives
چکیده [English]

In this research, a lithography ink formulation based on the Maleic and Alkyd resin has been prepared and its rheological parameters such as viscosity vs. shear rate, thixotropy cycle, storage and loss modules and dynamic viscosity were studied. It was observed that viscosity values augmented severely by increasing the pigments concentration and reducing the particle size distribution. Time dependence thixotropy values were significant in samples containing small particle size and high pigment concentration. Structural networking and association of carbon black particles as well as particle-particle and particle-binder interaction are reasons for this behavior. Storage and loss modules were increased with reduction of particle size and/or increasing of pigment concentration. Besides, the differences between dynamic parameters in low frequencies were obvious.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lithography ink
 • Particle size distribution
 • concentration
 • Rheology
 • Viscosity
 • Thixotropy
 • modulus