بررسی بازدارندگی خوردگی ترکیبات دارای گروه مرکاپتو جهت فولاد نرم در محلول اسید کلریدریک 1 مولار طی زمان غوطه‌وری

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

اثر بازدارندگی خوردگی ترکیبات 2- مرکاپتو بنز ایمیدازول (MBI) و 2- مرکاپتو بنز اوکسازول (MBO) بر روی فولاد نرم در محیط اسیدکلریدریک به کمک آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) بررسی شد و مشاهده شد که هر دوی این ترکیبات دارای اثر بازدارندگی خوردگی بر روی فولاد نرم می‌باشند. بررسی رفتار الکتروشیمیایی فولاد نرم در محلول‌های آزمون نشان داد که با افزایش زمان‌ها‌ی غوطه‌وری از 15 تا 300 دقیقه مقاومت در برابر خوردگی نمونه‌ها بیشتر می‌شود و در زمان‌ها‌ی غوطه‌وری یکسان MBI دارای بازدارندگی خوردگی بهتری نسبت به MBO می‌باشد. محاسبات شیمی کوانتوم برای MBI و MBO توسط نرم‌افزار Hyperchem7 انجام شد. نتیجه محاسبات نشان داد عملکرد بازدارندگی بهتر MBI نسبت به MBO می‌تواند به سبب بار منفی اتم نیتروژن پایرولی نسبت به اتم اکسیژن صورت گرفته باشد. این موضوع پروتونه شدن این ترکیبات را تسهیل می‌نماید و به دنبال آن جذب روی سطح فلز راحت‌تر صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Corrosion Inhibition of Mercapto Functional Compounds for Mild Steel in 1M Hydrochloric Acid Solution During Immersion Time

نویسندگان [English]

  • M. Mahdavian ahadi 1
  • Sh. Ashhari 2
1 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
2
چکیده [English]

Corrosion inhibition effect of 2-mercaptobenzimidazole (MBI) and 2-mercaptobenzoxazole (MBO) compounds on steel in hydrochloric acid solution was investigated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and it was observed that both of these compounds have corrosion inhibition effect on mild steel. Evaluation of electrochemical behavior in test solutions showed that by increasing the immersion time from 15 to 300 min corrosion resistance of samples are increased and at the same immersion time MBI have the better corrosion inhibition in comparison to MBO. Quantum chemical calculations were performed using Hyperchem7 software for MBI and MBO. The results of calculations showed superior inhibition efficiency of MBI in comparison to MBO, which could be attributed to the more negative charge of pyrole-like nitrogen atom in comparison to oxygen atom. This can cause easier protonation and consequently adsorption on the metal surface occurs easily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion inhibitors
  • electrochemical impedance spectroscopy
  • Hydrochloric acid
  • Mild steel