سنتز و کاربرد ماده رنگزای دیسپرس 3-(6-((4-اتیل2-هیدروکسی اتیل)آمینو)فنیل) دی آزینیل)-1، 3-دی‌اکسو- H1-بنزو [de] ایزوکوئینولین-2- (H 3)ایل) پروپانوئیک اسید

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

4 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

یک ماده رنگزای دیسپرس بر پایه نفتالیمید با به کار بردن 3-(6-آمینو-1، 3-دی‌اکسو-H1- بنزو [de] ایزوکوئینولین-2-(H3)-ایل) پروپانوئیک اسید به عنوان جزء دی‌آزوته شونده و N- اتیل-N- هیدروکسی اتیل آنیلین به عنوان جزء جفت شونده سنتز گردید. ماده رنگزای سنتز شده پس از خالص سازی به روش‌های آنالیز دستگاهی FTIR، 1HNMR، DSC و UV-Vis شناسایی گردید. ویژگی‌های اسپکتروفوتومتری ماده رنگزا در حلال‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده دارای اثر سولواتوکرومیزم مثبت بوده و دارای طول موج بیشینه جذب و ضریب جذب مولار به ترتیب nm524.3 و l mol-1cm-1 34125 در استن می‌باشد. ماده رنگزای سنتز شده جهت رنگرزی الیاف نایلون، پلی‌استر و آکریلیک به کار برده شد و اثر دما، زمان و قابلیت رنگرزی بر روی سه لیف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده رنگزای سنتز شده قابلیت رنگرزی خوبی بر روی الیاف نایلونی دارد و دارای ثبات شستشویی 5، ثبات مالشی 5 و ثبات نوری 3 بر روی این لیف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Application of 3-(6-((4-ethyl -2-hydroxyethyl)amino) phenyl)diazinyl)-1,3-dioxo-1H-benzo[de]isoquinolin-2-(3H)yl)propanoic acid as a Disperse Dye

نویسندگان [English]

  • K. Gharanjig 1
  • F. Ameri 2
  • F. S. Dadras 3
  • A. Khosravi 4
1 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Organic Colorants, Institute for Color Sciense and Technology
4 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of technology
چکیده [English]

A monoazo disperse dye based on naphthalimide was synthesized by using 3-(6-amino-1,3-dioxo-1H-benzo[de]isoquinoline-2(3H)-yl) propanoic acid as a diazo component and N-ethyl-N-hydroxyethyl aniline as a coupling component. The synthesized dye was purified and characterized by FTIR, 1HNMR, DSC and UV-Vis spectroscopic techniques. The spectrophotometric characteristics of the dye were investigated in various solvents. The results showed that the synthesized dye has a positive solvatochromism. Wavelength of maximum absorption and molar extinction coefficient in acetone were 524.3 nm and 34125 l mol-1cm-1, respectively. The synthesized dye was applied to nylon, polyester and acrylic fibers and the effects of temperature, time and build up were investigated. The results showed that the synthesized dye had a good build up on nylon which gave excellent wash and rubbing fastnesses and fair light fastness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isoquinoline
  • Disperse dye
  • Solvatochromism
  • Synthesis
  • dyeing