بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ‌سنجی فسفرهای نهایی

نویسندگان

1 دانشکده‌ مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق پس از تهیه یک رنگدانه معدنی با ساختار Eu2+:SrMgAl2SiO7 به روش سل ـ ژل، سعی شد تا مشخصه‌های نورتابی، رنگی و ریزساختاری آن بررسی و تأثیر زمان پخت بر روی خواص فسفر نهایی با استفاده از آنالیز پراش اشعه‌ ایکس (XRD)، دستگاه اسپکتروفوتومتر و میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مطالعه گردد. همچنین با استفاده از معادله‌ شرر روشن شد که با افزایش زمان پخت، اندازه‌ بلورک‌ها افزایش یافته و اندازه‌ بلور‌های رنگدانه نهایی پخت شده در دمای ºC1200، 40-30 نانومتر تخمین زده شد. به علاوه مشخص گردید که فسفر تلقیح یافته با یون‌های یورپیوم زمانی که تحت پرتو 260 نانومتر تهییج می‌شود، یک نور آبی رنگ نسبتاً خالص با مختصات رنگی (0.077=y ، 0.187=x) که مربوط به انتقال 4f 7 → 4f 65d 1 یون‌های یورپیوم است، از خود ساطع می‌نماید که خلوص رنگی آن نیز با طولانی‌تر شدن زمان پخت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Phase and Luminescence Properties of SrMgAl2SiO7:Eu2+ Nanocrystalline Pigment and Colorimetry of Final Phosphors

نویسندگان [English]

  • R. Salimi 1
  • H. Sameie 1
  • A.A. Sabbagh Alvani 2
  • A. A. Sarabi 3
  • M. Tahriri 2
1 Department of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Color and Polymer Research Center, Amirkabir University of Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technolog
چکیده [English]

This paper reports the luminescence properties and colorimetry of Eu2+ activated SrMgAl2SiO7 pigments prepared via a sol-gel method. Effect of calcination time on pigment properties has been characterized by X-ray diffraction (XRD) and spectrophotometer. Furthermore, microstructure has been studied by Scanning Electron Microscope (SEM). By using scherrer equation, it was realized that the crystallite size of the synthesized powder increases as time of calcination increases and crystallite size of final product was estimated 30-40 nm. Investigation of luminescence properties, illustrated that Eu-doped nanocrystals when exposed to 260 nm UV light, showed a uniform and relatively pure blue color that is related to the 4f 7 → 4f 65d 1 transition of Eu2+ in the phosphor lattice with color coordination (x = 0.187, y = 0.077). Furthermore, it was found that the color purity of the pigment increases as calcinations time increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pigment
  • nanocrystal
  • Colorimetry
  • Blue emitting
  • Sol-Gel