بررسی اثر افزودنی‌ها و شرایط محیطی بر لعاب احیایی مس

نویسندگان

1 دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 گروه رنگدانه های معدنی ولعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در تحقیق حاضر، اثر عوامل مختلف بر لعاب‌های احیایی مس مانند شرایط احیا (غیرکنترلی با سوزاندن چوب و کنترلی با گازهای H2 و CO) ومیزان افزودنی‌ها (اکسیدهای روی و کبالت) مورد بررسی قرار گرفت. با تغییر مقادیر و نسبت‌های مس- کبالت- روی در لعاب، به دلیل تشکیل ترکیبات فلزی مختلفی مانند آلیاژ برنج، مس و روی و هم چنین ترکیبات غیراستوکیومتری اکسید مس و روی، مناطق رنگی مختلفی روی سطح لعاب تشکیل شد. ریخت‌شناسی، ریزساختار و ترکیب این مناطق به وسیله میکروسکوپ الکترونی پویشی(SEM) بررسی شد. مناطق رنگی سطح لعاب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان می‌دهد که با افزودن 14% اکسید روی به ترکیب لعاب پایه، آلیاژ برنج تشکیل شده است. رنگ زرد مشاهده شده در نمونه آلیاژی 14% اکسید روی و جلوه قوس قزحی نمونه‌های حاوی اکسید کبالت با نتایج SEM/EDS مطابقت داشت. گرچه در احیای غیرکنترلی، احیا عمیق‌تری نسبت به نمونه‌های حاصل از احیای کنترلی مشاهده می‌شود، با این حال به دلیل یکنواختی و طولانی بودن مدت احیا در شرایط کنترل شده، لایه فلزی یکنواخت‌تری تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Additives and Atmospheric Effects on Reduced Copper Glaze

نویسندگان [English]

  • N. N. Pashaee 1
  • M. Biazar Markie 2
  • A. M. Arabi 3
  • H. Sarpoolaky 1
1 Department of Materials, Iran University of Science and Technology
2 Department of Insustrial Engineering, Iran University of Science and Technology
3 Department of Inorganic Pigments and Glazes, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, the influence of different parameters such as atmospheric conditions, uncontrolled (wood burning) and controlled reduction (firing in H2, CO) atmospheres as well as the amount of additives (ZnO-CoO) on reduced copper glazes have been investigated. Morphology, microstructure and composition of glaze surfaces have been studied by SEM. Color properties of different parts of glaze surfaces were investigated by Spectrophotometer. Results showed that surface color changed by different amounts of copper-cobalt-zinc oxide additives, which can be related to the formation of different metallic compounds such as brass alloy, copper, zinc as well as non-stoichiometric copper oxide and zinc oxide. SEM-EDS results indicated that brass alloy rods formed on the surface of copper glazes containing 14% zinc oxide and zinc oxide. rainbow appearance of copper glazes containing zinc oxide, specially Yellow color in the presence of 14% zinc oxide was in good agreement with SEM-EDS results. surface of this glaze and cobalt surface was compatible to While deep reduction occurred on the glaze surface during uncontrolled reduction, uniform metallic layer was detected on the glazed surfaces by controlled reduction atmosphere. This layer was formed due to continuous and long-term reducing atmosphere in the kiln.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reduced copper glaze
  • Reduced glaze by burning materials
  • Reduced glaze by controlled atmosphere