رنگبری ازپساب حاوی یک ماده رنگزای کاتیونی با استفاده از جاذب ارزان قیمت کائولن

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه رنگدانه‌های معدنی و لعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

4 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این تحقیق، امکان استفاده از یک نمونه پودر معدنی ارزان قیمت (کائولن ایرانی) برای رنگبری از پساب حاوی رنگزای بازیک زرد 28 (BY28) مورد مطالعه قرار گرفت. کائولن توسط روش‌های آنالیز دستگاهی توزیع اندازه ذرات PSA، میکروسکوپ الکترونی پویشی، پراش اشعه X (XRD)، اسپکتروسکوپی فلوروسنس اشعه X (XRF) مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مختلف بر فرآیند جذب از جمله مقدار جاذب، غلظت ماده رنگزا در محلول، زمان تماس، حجم پساب، pH اولیه و حضور انواع الکترولیت بررسی شد. نتایج نشان دادند که این جاذب معدنی توانایی بسیاری خوبی در جذب مواد رنگزای کاتیونی دارد و فرآیند جذب بسیار سریع می‌باشد. حضور انواع الکترولیت و یا تغییر pH تأثیر زیادی بر فرآیند جذب و رنگبری ندارد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که فرآیند رنگبری تطابق خوبی با ایزوترم جذب لانگمیور دارد. فرآیند جذب BY28 بر روی کائولن از معادله سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت می‌کند که نشان می‌دهد فرآیند قابل کنترل به وسیله جذب شیمیایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of a Cationic Dye from Wastewater by Low-cost Kaolin

نویسندگان [English]

  • A.R. Tehrani-Bagha 1
  • N.M. Mahmoodi 2
  • M. Markazi 3
  • E. Talaee 4
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Glaze and Inorganic Pigments, Institute for Color Science and Technology
4 Department of Chemistry, Islamic Azad University (IAU)
چکیده [English]

This study investigated the potential use of a low-cost inorganic powder (Iranian kaolin) for removal of C.I. Basic Yellow 28 (BY28) from aqueous solution. Kaolin was characterized by laser particle size analyzer (PSA), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) techniques. The effect of adsorbent dosage, dye concentration, contact time, wastewater volume, initial pH and the presence of different electrolytes were studied. Experimental results revealed that kaolin is a very strong and fast adsorbent and the presence of different electrolytes and pH changes do not have a notable effect for cationic dye removal. The experimental data were correlated reasonably well by the adsorption isotherm of the Langmuir. It was found that the adsorption of BY28 on kaolin followed the pseudo-second order equation which indicates that the adsorption process is chemisorption controlled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye removal
  • Cationic dye
  • Adsorbent
  • Kaolin
  • Kinetic
  • Isotherm