بررسی کارآیی فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز198 از پساب رنگی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، کارآیی روش تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود آهنی برای تصفیه پساب حاوی رنگزای راکتیو قرمز 198 در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر بازده فرآیند تصفیه مانند ولتاژ، زمان واکنش، غلظت الکترولیت، غلظت اولیه رنگزا و فاصله بین الکترودها بررسی شد. برای انجام آزمایشات از یک راکتور از جنس پلکسی گلاس با حجم مفید 2 لیتر استفاده گردید. نتایج نشان داد که فرآیند الکتروشیمیایی روش مؤثری برای حذف ماده رنگزا می‌باشد و در شرایط عملیاتی با ولتاژ 40 ولت و فاصله 1 سانتیمتر بین الکترودها طی زمان تماس 30 دقیقه، میزان حذف رنگ و COD به ترتیب 99% و 66.6% به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد، زمانی که ولتاژ و زمان واکنش افزایش و فاصله بین الکترودها کاهش ‌یابد میزان مصرف انرژی، pH نهایی پساب و بازده حذف رنگزا افزایش می‌یابد. با افزایش غلظت الکترولیت زمان مورد نیاز برای حذف رنگزا کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Electrochemical Coagulation Process Efficiency for Removal of Reactive Red 198 from Colored Wastewater

نویسندگان [English]

  • A. Dalvand 1
  • M. Gholami 1
  • A. Jonidi Jafari 1
  • N.M. Mahmoodi 2
1 Department of Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Sciences
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research the efficiency of electrochemical treatment process with iron electrodes for treatment of a colored wastewater containing Reactive Red 198 in laboratory scale was studied. The effect of operating parameters such as voltage, reaction time, electrolyte concentration, initial dye concentration and interelectrode distance on the dye removal efficiency have been investigated. The experiments were carried out in a plexiglass reactor. The results indicated that electrochemical process is very efficient mothod for dye removal and in the operational condition able to remove color and COD as high as 99% and 66.6% respectively in 30 minutes at 40 volts and 1 cm interelectrode distance. This study revealed that when the voltage and reaction time increased and interelectrode distance decreased, energy consumption, final pH and dye removal, would be increased. Increasing electrolyte concentration, resulted in decreasing retention time for dye removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrochemical coagulation
  • Iron electrode
  • reactive dye
  • Wastewater