رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمرهندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی پوسته‌ تمرهندی مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک آبی 41 به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی پوسته تمرهندی با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه‌ رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم‌ (لانگمویر و فروندلیش) و سینتیک جذب (مرتبه اول و دوم) برای ارزیابی داده‌ها مطالعه گردید. حضور گروه‌های عاملی مانند هیدروکسیل و کربونیل در سطح پوسته‌ تمرهندی توسط تبدیل فوریه مادون قرمز اثبات شد. نتایج نشان دادند که جذب رنگزا بر روی پوسته تمرهندی از ایزوترم لانگمویر پیروی می‌کند. همچنین سینتیک جذب رنگزا روی جاذب از سینتیک مرتبه‌ دوم تبعیت می‌نماید. داده‌ها نشان دادند که پوسته‌ تمرهندی می‌تواند به عنوان یک جاذب طبیعی برای رنگبری رنگزاهای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dye Removal from Colored Textile Wastewater Using Tamarindus Indica Hull: Adsorption Isotherm and Kinetics Study

نویسندگان [English]

 • S. Khorramfar 1
 • N.M. Mahmoodi 2
 • M. Arami 1
 • K. Gharanjig 3
1 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this paper, the use of Tamarind hull biosorbent (Tamarindus indica) has been investigated to remove the cationic dye from textile effluent. Basic Blue 41 (BB41) was used as cationic dye model. The surface characteristics of Tamarind hull were investigated using Fourier transform infra-red and Scanning electron microscope. The influence of process variables such as adsorbent dosage, initial dye concentration and pH were studied. Data evaluated for compliance with the Langmuir, and Freundlich isotherm models. The presence of functional groups such as hydroxyl and carbonyl groups onto Tamarind hull surface were proved by FTIR analysis. The results indicate that the data for adsorption of BB41 onto Tamarind hull fitted well with Langmuir isotherm. Also, adsorption kinetics of BB41 on biosorbent was studied. The rates of sorption were found to conform to pseudo-second order kinetics with good correlation. Results indicate that Tamarind hull could be used as a biosorbent to remove the cationic dyes from contaminated watercourses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dye removal
 • Natural Adsorbent
 • Tamarind hull
 • Isotherm
 • Kinetics
 • Colored textile wastewater
 • Cationic dye