تأثیر آنزیم پروتئاز در شرایط اسیدی روی خواص و رنگ‌پذیری پارچه پشمی

نویسندگان

1 دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 د، دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پروتئاز در شرایط اسیدی روی کالای پشمی انجام شده است. در روش معمول پروتئاز در شرایط قلیایی روی کالای پشمی به کار می‌رود که علیرغم مزایای آن، این روش سبب کاهش استحکام کالا می‌شود. در این تحقیق، پارچه پشمی با آنزیم پروتئاز EC 3.4.21.62)) در ºC60 - 50 و 5= pH به مدت 60 دقیقه عمل شده است. برخی از خصوصیات کالای عمل شده شامل کاهش وزن، استحکام تا حد پارگی، نمدی شدن، انحلال در قلیا، زمان جذب قطره آب، جذب رنگزای روناس، پرزدهی، سایش و طول خمش بررسی و گزارش شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از آنزیم پروتئاز در شرایط اسیدی ضمن دارا بودن مزایای عملیات در شرایط قلیایی از کاهش استحکام کمتری برخوردار است و استحکام پارچه پشمی عمل شده با پروتئاز تا غلظت 10% در شرایط اسیدی حفظ شده است. این در حالی است که استفاده از غلظت‌های کم پروتئاز در شرایط قلیایی سبب کاهش استحکام کالای پشمی می‌‌شود. این عملیات سبب کاهش وزن و استحکام کالا در غلظت‌های بیش از 10% پروتئاز می‌گردد. آنزیم پروتئاز روی کالای پشمی در شرایط اسیدی ضعیف سبب بهبود جذب روناس، کاهش پرزدانه و جمع شدگی در شرایط خیس، بهبود جذب قطره آب و افزایش سفیدی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Proteases in Acidic Media on Properties and Dyeability of Woolen Fabric

نویسندگان [English]

  • M. Montazer 1
  • K. F Farhoodi 3
1 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
2
3 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the influences of proteases treatment on wool fabric in acidic media. To this ends, woolen fabric samples were treated with proteases (EC 3.4.21.62) at 50-60ºC, pH=5 for 60 min.. Different properties of the treated fabric samples such as: weight loss, tensile strength, felting, alkali solubility, water absorption time, madder dye absorption, pilling, abrasion and bending length were investigated and reported. The results showed that treatment of wool fabric in acidic media has no or little influence on the tensile strength of the wool fabric while the same treatment in alkali media has significant influence on tensile strength. The wool sample treated with 10% protease in acidic media indicated the similar tensile strength as untreated fabric. However, higher protease concentrations reduce the tensile strength and fabric weight. The results also showed that the wool fabric samples treated with proteases in mild acidic media have higher water absorption, higher dye madder absorption, less pilling, less wet shrinkage, improvement of water absorption time and higher whiteness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wool
  • Protease
  • dyeing
  • Madder
  • tensile strength
  • Alkali solubility