تأثیر کاربرد آنزیم‌های لاکاز و سلولاز روی رنگ جین

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

شستشوی کالاهای جین یکی از عملیات تکمیلی است که به جهت ایجاد ظاهر ویژه و به روز آمد شدن پوشاک کاربرد وسیعی دارد. در مقاله حاضر تأثیر آنزیم لاکاز و سلولاز روی تغییر رنگ کالای جین در روش‌های مختلف شستشویی شامل استفاده از آنزیم لاکاز به تنهایی، آنزیم لاکاز به همراه سلولاز اسیدی و سلولاز خنثی مورد توجه قرار گرفته است. تغییر رنگ نمونه‌ها پس از انجام آزمون‌های مختلف به وسیله رنگ‌سنجی انعکاسی روی کالا، پشت کالا و آستر جیب مورد مقایسه قرار گرفته‌اند و همچنین پساب حاصل از سنگ‌شویی نمونه‌ها با اسپکتروفوتومتری جذبی بررسی شده‌اند. استحکام کششی و تغییرات وزن نمونه‌ها در عملیات مختلف اندازه‌گیری و گزارش شده‌اند. نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهند که همراهی آنزیم لاکاز با سلولاز باعث افزایش روشنایی رنگ نمونه‌ها و کاهش لکه‌گذاری در پشت نمونه‌ها و آستر شده است. همچنین افزایش میزان لاکاز سبب افزایش روشنایی و تغییر رنگ چشمگیر نسبت به نمونه‌های عمل شده با سلولاز شده است. نتایج اسپکتروفوتومتری جذبی نشان می‌دهند که لاکاز موجب تجزیه رنگ آبی در پساب سنگ‌شویی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cellulase and Laccase Enzymes on Denim Color

نویسندگان [English]

  • A. Sadeghian Maryan 1
  • M. Montazer 2
1 Young Research Club, Islamic Azad University of South Tehran Branch
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Denim washing is one of the finishing processes with the great application due to creating special appearance and updating clothes. In current study, the effects of laccase is considered in different methods of washing including laccase alone, laccase along with acid cellulase and along with neutral cellulase. The color changes of different samples are compared by colorimetric indices for garment surface and back and also white pocket and also the effluents in the remaining baths of stonewashing were also monitored by spectrophotometer after each processing. The tensile and the weight changes of samples in different treatment are measured within the standard methods. The results show that co-application of laccase with cellulase increasing the lightness and decreasing the staining on both back of garment and white pocket. With increasing of laccase in mixture of enzymes back-staining was decreases. The result of spectrophotometer was recognized that laccase decomposes the removed indigo during stone washing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Denim fabric
  • Laccase
  • Cellulase
  • Washing
  • Color
  • Back-staining