سنتز یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید بر پایه نفتالیمید و بررسی خواص ضد میکروبی آن

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید از 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید سنتز و خواص ضد میکروبی آن بررسی شد. در این راستا 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید ابتدا با کلرو استیل کلرید و سپس با و با N,N-دی متیل دودسیل آمین واکنش داده شد تا یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید با گروه رنگساز نفتالیمیدی به دست آمد. ماده رنگزای سنتز شده به ‏روش تبلور مجدد و کروماتوگرافی لایه نازک خالص‏سازی شده و از طریق تحلیل دستگاهی 13CNMR 1HNMR, FTIR, و تحلیل عنصری مورد تأیید قرار گرفت. ضمناً خواص اسپکتروفوتومتری ماده رنگزای سنتز شده تعیین و ویژگی‌های ضدمیکروبی آن به روش کمی اندازه‏گیری میزان حداقل غلظت بازداری (MIC) ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می‏دهند که ماده رنگزای سنتز شده در حالت محلول در مقابل هر دو نوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی خاصیت ضدمیکروبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of a Novel Naphthalimide Based Cationic Dye and Its Antimicrobial Properties

نویسندگان [English]

  • S. Golkar 1
  • K. Gharanjig 2
  • M. Arami 1
1 Faculty of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this paper, synthesis and anntimicrobial properties of a cationic dye were investigated. 4-Amino-N-propyl-1,8-naphthalimide was reacted with chloroacetylchloride followed by N,N-dimethyldodecylamine and a cationic dye was obtained. The product was purified by recrystalization and TLC methods. The chemical structure of the product was characterized by using FTIR, 1HNMR, 13CNMR and elemental analysis. Also, the spectrophotometric data of the synthesized dye was studied. The antimicrobial property of the dye was evaluated by using a minimum inhibitory concentration method (MIC). The product showed considerable antimicrobial effectiveness against either Gram-negative or Gram-positive bacteria in solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cationic dyes
  • Naphthalimide
  • Synthesis
  • Antimicrobial compound
  • Chromophore