تعیین عوامل همبسته میان آزمون هرمی رنگ و پرسشنامه شخصیت کتل

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصویر، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، بر روی نتایج دو آزمون اخذ شده از 100 آزمودنی به منظور ارزشیابی تأثیر عوامل عمقی شخصیت بر ترجیحات رنگ، طرح و تحلیل برازش چند متغیری اجرا شد. آزمون هرمی رنگ یک آزمون فرافکن نیمه ساختاری است که طی آن آزمودنی یک شکل هرمی را بنا به سلیقه خود به صورت زیبا و زشت با ژتون‌های رنگی پر می‌کند و آنگاه از طرز قرار گرفتن رنگ‌ها 24 عامل قابل تفسیر به دست می‌آید. پرسشنامه 14 عاملی شخصیت نوجوانان «کتل» نیز یک آزمون استاندارد شده و مشهور در روانشناسی است. شامل 142 سوال که پاسخگویی به آنها عوامل شخصیتی آزمودنی را آشکار می‌سازد. سپس با استفاده از نرم‌افزار‌های آماری اثر F (برازش متغیر یک عامل روی سایر عوامل) و اثر R² (مجذور ضریب همبستگی چند متغیری) و t (مشارکت معنادار) و نیز اثر ضرایب برازش (نشان‌دهنده جهت مثبت و منفی تأثیر روی متغیر) بین دو آزمون اجرا گردید که در نتیجه برخی عوامل همبسته مشترک به دست آمد. بدین ترتیب می‌توان با استفاده از عوامل همبسته مشترک به دست آمده در این تحقیق از آزمون هرمی رنگ بجای پرسشنامه کتل به منظور شناسایی المان‌های عمقی شخصیتی آزمودنی، به صورت جایگزین استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Correlation Factors Regarding the Color Pyramid Test and Cattell’s Personality Questionnaire

نویسندگان [English]

  • K. Ansari 1
  • S. Moradian 2
1 Department of Color Imaging and Color Image Processing, Institute for Color Science and Technology
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The present research is an attempt to explore possible correlations between various factors defined by two distinct and well known standard personality test procedures.(i.e. the color pyramid test and the Cattell personality Questionnaire). To this end 100 middle class twelve year old boys were tested firstly by the color pyramid test entailing color arrangements pyramid form from which 24 interpretable factors were extracted. The same group of boys were asked to fill the well known 14-factor Cattell’s questionnaire having 142 questions to obtain the well established personality factors in psychology. Statistical parameters such as F(one factor regression), R² (squared coefficient of multiple correlation) and T (significant effects) were calculated. From such parameters the common co-variants factors were extracted in order verify whether it is possible to use the Cattell questionnaire as an alternative to the color pyramid test in order to evaluate deep personality factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color pyramid test
  • Cattell personality questionnaire
  • personality
  • psychology