رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

5 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی‌های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات نوری، ثبات سایشی، ثبات در برابر عرق بدن در شرایط قلیایی و اسیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی مواد رنگزای به کار رفته قادر هستند پارچه پشمی را به فام قرمز تا قرمز مایل به آبی رنگ کنند. ماده رنگزای شماره 4 علاوه بر داشتن گروه‌های اسید کربوکسیلیک شامل گروه هیدروکسی بوده و در نتیجه دارای قابلیت رنگرزی و درجه خلوص بیشتری نسبت به سایر مواد رنگزا بر روی الیاف پشمی از خود نشان داد. مقایسه پارچه پشمی رنگرزی شده با مواد رنگزای مورد مطالعه و دو ماده رنگزای تجارتی دیسپرس قرمز 60 و 73 نشان داد که مواد رنگزای حاوی گروه کربوکسیلیک اسید دارای قابلیت رنگرزی بهتری نسبت به دو ماده رنگزای تجارتی بر روی الیاف پشم هستند. اندازه گیری خواص ثباتی کالاهای رنگرزی شده نشان داد که تمامی مواد رنگزا از ثبات شستشویی (4 تا 5 )، سایشی (4 تا 5)، عرق بدن (4 تا 5) خوب و ثبات نوری متوسطی (4) برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dyeing of Wool with Monoazo Disperse Dyes Based on Naphthalimide Containing Butyric Acid

نویسندگان [English]

 • M. Sadeghi-Kiakhani 1
 • K. Gharanjig 2
 • M. Arami 3
 • N.M. Mahmoodi 4
 • J. Mokhtari 5
1 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
4 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
5 Department of Textile Engineering, University of Guilan
چکیده [English]

A series of novel monoazo disperse dyes based on naphthalimide containing butyric acid have been applied on the wool fabric. The build up and dyeing properties of these dyes such as leveling property, wash, light, perspiration for alkaline and acidic conditions and rubbing fastnesses on wool fabrics were investigated. The results showed that the applied dyes are capable to produce red to bluish red hues on wool fabrics. Due to the presence of carboxylic acid and hydroxyl groups on the molecular structure of dye 4, it showed favorable and higher chroma with respect to other used dyes. Comparing the build up the dyes with commercial disperse red 60 and disperse red 73 revealed that they are superior to the commercial ones. Measurement of fastnesses properties of dyed samples indicated that they have good wash (4-5), rubbing (4-5), perspiration (4-5) and moderate light fastnesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Azo Dyes
 • Disperse dyes
 • Naphthalimide
 • dyeing
 • wool
 • Fastness properties