اثر حضور انواع نانوسیلیکا بر برخی خواص لاک‌های پلی‌یورتان دو جزئی

نویسندگان

1 دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 گروه پوشش‌های سطح و خوردگی؛قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه مواد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

در تحقیق حاضر با افزودن پرکنند‌ه‌های مختلف سیلیس به لاک پلی‌یورتانی تغییرات ایجاد شده در برخی خواص نظیر تغییرات رئولوژیکی و دمای انتقال شیشه‌ای، بررسی‌های میکروسکوپی و سختی نانومتری و مه‌گونی مورد آزمون قرار گرفت. به عنوان پرکننده انواع سیلیس شامل نانوکریستوبالیت، نانوسیلیس اصلاح سطحی شده و نانوسلیس اصلاح نشده انتخاب گردید. دانه‌بندی همه نمونه‌ها کمتر از 100 نانومتر بود. تغییرات گرانروی بر حسب سرعت برشی در سرعت‌های پایین برای نمونه‌های حاوی افزودنی‌های اصلاح نشده روان برش و برای نمونه حاوی سیلیس اصلاح شده در سرعت‌های متوسط روان برش بود. نتایج آزمون مه‌گونی برای سیلیس اصلاح شده رضایت‌بخش بود. نتایج اثرگذاری نانو نشان داد که عدد سختی در حضور پرکننده‌ها افزایش و عمق خراش کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nano Silica Type on Some Properties of the Polyurethane Clear Coats

نویسندگان [English]

  • M. Niknam 1
  • Z. Ranjbar 2
  • S. Baghshahi 3
1 Materials College, Sciences And Researches Branch, Azad University
2 Department of Surface Coatings and Corrosion;Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

The effect of different types of nano silica (nano cristobalite, hydrophilic nano silica and hydrophobic nano silica) on some properties of two component polyurethane clear coat has been studied. Rheometric studies at low shear rates shows a shear thinning behavior in the clear coats containing nano cristobalite and hadrophylic nano silica. The haze value was acceptable for clear coat containing surface treated nano silica (hydrophobic). Nano indentation measurements show the hardness value has increased in presence of nano particles and the scratch depth has decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clear coats
  • nanosilica
  • Haze
  • Nano indentation
  • Scratch