تأثیر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی برخوردگی فولاد در محیط اسیدی و اثر مشارکتی یون کلرید و الکل‌ها

نویسندگان

1 مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

اثر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی DTAB (دودسیل تری متیل آمونیوم برمید) برخوردگی فولاد کم کربن در محلول M1 HCl، با استفاده از روش کاهش وزن مورد بررسی قرار گرفت. جذب مولکول‌های سطح فعال بر سطح فولاد باعث ایجاد مانعی بر سطح فلز می‌شود و از کاهش وزن فلز بر اثر خوردگی در محلول اسیدی جلوگیری می‌کند. بازدارندگی ماده DTAB برخوردگی فلز، با افزایش غلظت ماده فعال سطحی در محلول اسیدی، افزایش می‌یابد. همچنین با افزودن چند الکل بلند زنجیر، C7OH (1- هپتانول)، C12OH (1- دودکانول)و C15OH (1-پنتادکانول) به محلول بازدارنده، اثر مشارکتی و اثر طول زنجیر الکل‌ها در بازدارندگی خوردگی مورد مطالعه قرار گرفت. اثر مشارکتی یون کلرید با افزودن NaCl به محلول اسیدی حاوی DTAB بررسی شد. اثر بازدارندگی سطح فعال، با افزودن NaCl، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. افزودن NaCl به محلول بازدارنده، غلظت DTAB برای رسیدن به اثر بازدارندگی مطلوب را تا حدود 100 برابر کاهش می‌دهد و باعث کاهش قیمت نهایی سیستم بازدارنده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrosion Inhibition Effect of Cationic Surfactant on Steel in Acid Medium and Synergistic Effect of Chloride Ion and Some Alcohols

نویسندگان [English]

  • D. Asefi 1
  • M. Arami 2
  • A. A. Sarabi 3
  • N.M. Mahmoodi 4
1 Polymer Engineering Department, Azad University South Branch of Tehran
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technolog
4 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Corrosion inhibition effect of cationic surfactant DTAB (dodecyl three methyl ammonium bromide) on low carbon steel in 1M HCl was studied using weight loss method. Inhibition efficiency increased with the increase of surfactant concentration. The adsorption of the surfactant on the steel surface forms a barrier layer on the surface and it was the main reason of its inhibition effect. Effect of three long chain alcohols C7OH (1-heptanol), C12OH (1-dodecanol), C15OH (1-pentanol) on inhibition efficiency of DTAB was studied considering chain length compatibility. Also synergistic effect between surfactant and chloride ions in 1M HCl was investigated with the presence of different concentration of NaCl. The inhibition efficiency increased with the increase of NaCl concentration and reached the maximum value near 0.1 M. This composite inhibitor system containing cationic surfactant and chloride ions was efficient and low-cast for steel corrosion inhibition in HCl medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion inhibition effect
  • cationic surfactant
  • Acid medium
  • alcohol