بررسی اثر پیگمنت‌های اکسید آهن میکایی و آلومینیوم ورقه‌ای بر افزایش مقاومت پوشش با روش EIS و آزمون مه‌نمکی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

رنگدانه‌های ضدخوردگی به منظور بهبود مقاومت پوشش در برابر خوردگی به آن اضافه می‌شوند. روش امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و آزمون مه‌نمکی روش‌های متداولی برای ارزیابی عملکرد ضدخوردگی پوشش‌ها محسوب می‌گردند. در این تحقیق، مخلوطی از دو رنگدانه اکسید آهن میکایی و آلومینیوم ورقه‌ای در نسبت‌های مختلف به پوششی بر پایه رزین اپوکسی استفاده شد و مقاومت پوشش با روش امپدانس الکتروشیمیایی و آزمون مه‌نمکی بررسی گردید. برای مقایسه از پنج نسبت مختلف رنگدانه در غلظت حجمی ثابت 20% به همراه نمونه بدون رنگدانه استفاده شد و آزمون‌های کابین مه‌نمکی و EIS در طول زمان بر روی آنها انجام گرفت. نحوه جایگیری رنگدانه‌ها نسبت به هم با میکروسکوپ الکترونی پویشی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع جهت‌گیری رنگدانه‌ها عامل مهمی بر عملکرد ضدخوردگی پوشش است. اگرچه هر کدام از رنگدانه‌‌ها به تنهایی در بهبود خواص محافظتی پوشش اثر قابل ملاحظه‌ای دارند ولی دو رنگدانه‌ در حالت مخلوط خواص ضد خوردگی بهتری دارند نسبت به وقتی که به تنهایی استفاده شوند. بهترین مقاومت پوشش در نمونه‌ای با نسبت 90% حجمی از رنگدانه آلومینیوم نسبت به مخلوط دو رنگدانه‌ مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Synergetic Effect of MIO and Aluminum Flake Pigments on Coating Resistance by EIS and Salt Spray

نویسندگان [English]

  • B. Nikravesh 1
  • A. A. Sarabi 2
  • S. M. Kasiriha 2
1 Polymer Engineering Department, Amirkabir University of Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technolog
چکیده [English]

Anti-corrosive pigments are added to coatings to improve the coating resistance against corrosion. Electrochemical impedance spectroscopy(EIS) and salt spray are two common methods for evaluation of the anticorrosion performance of coatings. In this study, a mixture of aluminum flake and micaceous iron oxide pigments with different proportions were employed in epoxy based coatings and their corrosion resistances were studied with EIS and salt spray tests. The alignment of the pigments was evaluated with a scanning electron microscope (SEM). The results indicated that the alignment of the pigments is an important factor in anti-corrosive performance of the coatings and although both of the pigments individually have a considerable effect on the improvement of the anti-corrosive performance of the coatings, but when a mixture of the pigments was employed the results were better than each of them singly. The best corrosion resistance was observed in the sample which the ratio of the aluminum pigment to MIO pigment was 9 to 1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticorrosion pigment
  • electrochemical impedance spectroscopy
  • Salt Spray
  • micaceous iron oxide
  • Aluminum pigment