حذف رنگزای بازیک قرمز 46 از آب آلوده با استفاده از جاذب ارزان قیمت تکه‌های سخت شده سیمان سفید پرتلند

نویسندگان

1 گروه شیمی کاربردی، دانشگاه سمنان

2 دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه زنجان

چکیده

در این تحقیق، اثر بالقوه جاذب تکه‌های سخت شده سیمان سفید پرتلند (HPPC) به عنوان یک جاذب ارزان‌قیمت در حذف رنگزای آلی بازیک قرمز 46 (BR46)از آب آلوده در سیستم ناپیوسته مطالعه شده است. این جاذب با توجه به برتری‌هایی همچون عدم تولید لجن در پایان فرآیند و ارزانی، برای مطالعه انتخاب شده است. در کار حاضر اثرات زمان تماس، مقدار جاذب، pH، دما و اندازه ذرات جاذب مورد بررسی قرار گرفته است. میزان حذف رنگ با افزایش میزان جاذب مصرفی، دما، زمان تماس، pH و کاهش اندازه ذرات افزایش یافته و به بیش از 80 درصد رسیده است. بنابراین، تکه‌های سخت شده سیمان سفید پرتلند می‌توانند در حد وسیعی به عنوان یک جاذب با صرفه اقتصادی و کارآیی بالا مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Basic Red 46 Using Low-cost Adsorbent of Hardened Paste of Portland Cement From Contaminated Water

نویسندگان [English]

  • N. Saadatjou 1
  • M. H. Rasoulifard 2
  • A. Heidari 1
1 Department of Chemistry, Semnan University
2 Department of chemistry,Faculty of Science, University of Zanjan
چکیده [English]

The present study was carried out to investigate the potential of hardened paste of Portland cement (HPPC) as a low-cost adsorbent for the removal of Basic Red 46 from contaminated water by using batch adsorption studies. In present study HPPC has been selected as adsorbent because of the main advantages such as no sludge production, abundant availability and low-cost material. The effect of contact time, adsorbent dosage, pH, temperature and adsorbent particle size were examined in the adsorption process with HPPC. Results showed that removal of BR46 increased over 80 percent with increasing adsorbent dosage, temperature, contact time, pH and adsorbent particle size decreasing. Therefore, it may be concluded that HPPC was an efficient and economical adsorbent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Basic Red 46 removal
  • Hardened paste of Portland cement