بررسی تأثیر شیشه‏ های رنگی بر میزان نور و انرژی عبوری در محدوده مرئی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 بخش انرژی و معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

پنجره‏های با شیشه‏های رنگی که نور را در رنگ‌های متنوع و متعدد عبور می‏دهند، در عین حال می‏توانند از ورود درصد قابل توجهی از اشعه‏های گرم و سوزان به داخل نیز جلوگیری نمایند و به عنوان کنترل کننده نور نیز ایفای نقش ‏نمایند. برای بررسی میزان این تأثیر، 9 ارسی سنتی به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و ساختار هندسی آنها برداشت گردید. سپس طیف انتقالی محدوده مرئی چهار رنگ شیشه‏های به کار رفته در آنها به وسیله اسپکتروفوتومتر به دست آمد و در مورد تأثیرات اقلیمی و تابشی آن بحث شد. نتایج نشان داد که در صورت جلوگیری از گسیل طول‏موج‏های بلند به داخل، استفاده از شیشه‏های رنگی میزان انرژی عبوری پنجره در محدوده مرئی را به یک سوم حالتی که شیشه بی‏رنگ استفاده شده باشد کاهش می‏دهد. همچنین راهکاری برای ورود بهینه تابش در مناطق گرمسیر پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Tinted Glazing’s Effect in Transmission of Daylight and Energy in the Visible Spectrum

نویسندگان [English]

  • M. Haghshenas 1
  • Z. Ghiabaklou 2
1 Faculty of Art, Tarbiat Modares University
2 Department of Energy and Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

Windows with tinted glazing transmit the light in various colors. They can prevent from transmission of a large amount of suns spectrum and work as a sun-control. To investigate this effect, nine Persian vernacular Orsis have been chosen as case studies and the window geometry and glazing color combination of them were studied and drawn. Then the transmission from four colors of their glazings has been measured by the use of spectrophotometer and the amount of energy and daylight passing through the whole window has been calculated. The results show that the energy transmittance of the Orsi is approximately one third as much as the amounts of transmitted energy from standard float glass, if the inward emission from the glazing surface is prevented. Also some applicable methods have been suggested for the optimized light transmission for the cooling dominated regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low-E tinted glazing
  • Cool daylight
  • Radiation control
  • Energy Saving
  • Persian architecture