تاثیر دمای زیرلایه بر رشد نانوذرات‌‌ نقره انباشت شده بر روی شیشه سفید به روش کندوپاش مغناطیسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران

2 گروه مواد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

3 شرکت صنایع اپتیک اصفهان

4 دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش کندوپاش مغناطیسی DC نانولایه‌های نقره با ضخامت nm 100 بر روی شیشه سفید (به ضخامت mm 4( برای استفاده به عنوان آینه خورشیدی در دماهای زیرلایه متفاوت انباشت شد. تاثیر افزایش دمای زیرلایه (K 500-300) در هنگام لایه‌نشانی بر رشد نانوذرات نقره بررسی شد. خواص لایه‌های نقره با دستگاه‌های XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفت. لایه نقره کندوپاشی در دماهای مختلف زیرلایه از مدل ساختاری تورنتون پیروی می‌کند. نتایج نشان داد که ذرات لایه نقره کندوپاشی با افزایش دمای زیرلایه رشد می‌کنند و چگالی نابجایی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Substrate Temperature on Growth of Nanosilver Layer Deposited on White Glass by Magnetron Sputtering

نویسندگان [English]

  • N. Rahmani Nasab 1
  • S. Baghshahi 2
  • M. A. Shahbazi 3
  • M. Tamizifar 4
1 School of Materials, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Department of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University
3 Isfahan Optics Industries
4 School of Materials and Metallurgy, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In this paper, nanosilver layers for solar mirrors were deposited on white glass substrates (~4 mm thick) by DC magnetron sputtering method. The effect of the substrate temperature about (300-500 K) on the nano Ag film growth was studied. Their properties were characterized by XRD and SEM. The Ag layer followed the Torenton structural zone model at different substrate tempratures. The results showed the silver sputterd particle grow with increased the temperature but dislocation density decreased with it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silver nanolayer
  • Magnetron sputtering
  • White glass