رنگبری پساب‌ رنگی حاوی رنگزای آزوی اسیدی با فرآیند فوتوفنتون: عوامل عملیاتی و بررسی مقایسه‌ای

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، رنگبری پساب رنگی نساجی با استفاده از فرآیند فوتوفنتون مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای اسید آبی 92 به عنوان رنگزای آزوی اسیدی استفاده شد. عوامل مؤثر بر رنگبری در فرآیند فوتوفنتون مانند غلظت یون فرو، غلظت رنگزا و نمک‌های سدیم (استات، کربنات، نیترات و بیکربنات) بررسی شدند. حداکثر غلظت آهن استفاده شده برابر با مقدار مجاز آهن در پساب در نظر گرفته شد. افزایش غلظت رنگزا و وجود آنیون‌های استات، کربنات، نیترات و بیکربنات سرعت رنگبری را کاهش دادند. همچنین برای بررسی مقایسه‌ای، رنگبری با فرآیند فوتوکاتالیز در حضور ذرات تیتانیای تثبیت شده و فرآیند ترکیبی فوتوفنتون ـ فوتوکاتالیز صورت گرفت. فرآیند فوتوفنتون نسبت به فرآیند فوتوکاتالیز و فرآیند ترکیبی فوتوفنتون ـ فوتوکاتالیز بزرگترین سرعت رنگبری را دارد. نتایج آزمایشات نشان دادند که فرآیند فوتوفنتون قابلیت رنگبری پساب رنگی نساجی در غلظت‌های مختلف رنگزا و در حضور نمک‌های سدیم را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decolorization of Colored Wastewater Containing Azo Acid Dye Using Photo-Fenton Process: Operational Parameters and a Comparative Study

نویسندگان [English]

  • N.M. Mahmoodi 1
  • Sh. Borhany 2
  • M. Arami 3
  • F. Nourmohammadian 4
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Chemical Engineering , Amirkabir University of Technology
3 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
4 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this paper, the decolorization of colored textile wastewater was investigated using Photo-Fenton process. Acid Blue 92 (AB92) was used as an azo acid dye model. The effect of decolorization parameters such as ferrous ion concentration, dye concentration and sodium salts (acetate, nitrate, carbonate and bicarbonate) were investigated. The maximum iron (II) concentration was set to maximum allowable discharge level to environment. The rate of decolorization reaction decreased by increasing dye concentration and in the presence of sodium salts. For a comparative study, decolorization of AB92 was also performed by photocatalysis using immobilized titania and combined Photo-Fenton - photocatalysis processes. The Photo-Fenton process had the greatest decolorization rate in comparison to photocatalysis and combined Photo-Fenton - photocatalysis processes. The results showed that the Photo-Fenton process had the decolorization capability of colored wastewater at different dye concentrations and in the presence of sodium salts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decolorization
  • Photo-Fenton
  • colored wastewater
  • Azo acid dye
  • comparative study