بررسی نقش پوشش‏های سیلیکونیRTV در بهبود رفتار مقره‏های سرامیکی در محیط‏های آلوده

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت

2 پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

در این تحقیق، پوشش‏هایی با مقادیر مختلف پرکننده ATH و سیلیکا تهیه و یک بررسی مقایسه‏ای روی عملکرد مقره بدون پوشش و مقره‏های پوشش‌دار انجام شد. نمونه‏های مذکور تحت آزمایش‌های الکتریکی مختلف قرار گرفتند و نتایج این آزمایش‌ها بر اساس مقدار ATH و سیلیکا گزارش شده است. همچنین برای بررسی و مقایسه خاصیت آبگریزی پوشش‏ها، زاویه تماس اندازه‌گیری گردید. از آزمون TGA برای بررسی اثر افزودن پرکننده‏ ATH استفاده شد. آزمایش‌ها نشان دادند در صورتی کهATH به تنهایی استفاده شود مقدار بهینه پرکننده pph 70 است. همچنین افزودن pph 10 سیلیکا در مواقعی که مقدار ATH بین 35 تا pph 70 باشد تأثیر مثبت در عملکرد پوشش‌ها داشته است ولی باید متذکر شد که افزودن سیلیکا به نمونه‌های حاوی ATH بیش از pph 70 سودمند نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Silicone Rubber Coatings (RTV) Role on Improvement of the Ceramic Insulators Behavior in Contaminated Areas

نویسندگان [English]

  • H. Jazayeri 1
  • M. Ehsani 2
  • F. Farhang 1
1 Chemical Engineering Department, Iran University of Science and Technology
2 Department of Polymer Processing, Iran Polymer and Petrochemical Institute
چکیده [English]

In this work, the RTV coatings with different levels of ATH and silica fillers were applied to porcelain suspension insulators for a comparative study of the performance of coated and uncoated porcelain insulators. These coated insulators were exposed to different electrical tests. The test results have been reported based on the role of ATH and silica fillers. The measurement of contact angle is also used to investigate the hydrophobicity properties of coatings. TGA is used to investigate the effect of ATH addition to the samples. It has been found that if only ATH is used as filler, the best performance belongs to the sample with 70 pph ATH. Addition of 10 pph silica also improves the performance of coatings with ATH level between 35 to 70 pph. But it should be mentioned that addition of 10 pph silica to samples with higher ATH level (more than 70 pph ATH) wasn’t beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RTV Coatings
  • ATH filler
  • Silica filler
  • Contamination problem
  • Flashover phenomena