بازیابی طیف انعکاسی از مقادیر رنگی CIEXYZ با استفاده از الگوریتم‌ درونیابی در فضای سه‌بعدی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان

چکیده

در این تحقیق مقادیر رنگی نمونه رنگی مانسل در فضای CIEXYZ به منظور بازیابی طیف انعکاسی در یک جدول مقایسه‌ای با استفاده از الگوریتم درونیابی خطی مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های طیفی و محرکه‌های رنگی 1269 نمونه رنگی مانسل به عنوان مجموعه اولیه برای ساخت یک جدول مقایسه‌ای استفاده شد. سپس مقادیر طیف انعکاسی نمونه‌های موجود در این جداول، برای تخمین طیف انعکاسی نمونه مجهول با استفاده از مقادیر محرکه‌های رنگی سه‌گانه مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر میانگین مجذور مربعات خطا بین نمودارهای بازسازی شده و واقعی به همراه مقادیر میانگین و حداکثر اندیس متاماریزم زیر دو منبع نوری A و TL84 به همراه واریانس اندیس متاماریزم به منظور ارزیابی روش، بررسی گردید. نتایج آزمایشات نشان دادند که مقادیر مجذور مربعات خطا کوچک و اندیس متاماریزم پایین است و این روش از دقت و سرعت مناسبی در بازیابی طیف انعکاسی نمونه‌های رنگی مختلف برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction of Reflectance Curves from CIEXYZ Values Using Interpolation Method in Three Dimensional Space

نویسندگان [English]

  • F. M. Abed 1
  • S.H. Amirshahi 2
  • A. La´el 3
1 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
3 Faculty of Sciences, Semnan University
چکیده [English]

In this paper, the linear interpolation technique is applied to reconstruct the reflectance curves of the Munsell color chips from their tristimulus color coordinates. Interpolation method has been applied by using a look-up table (LUT) for transforming color values from the color space to the second multi-dimensional spectrophotometric domain. Tristimulus values of Munsell color chips have been used for creating the look-up table. Results of recovery are evaluated by the metamerism index under two different standard light sources and the root mean square (RMS) error. The results showed that the metamerism indices between the actual and the reconstructed curves were totally small. The negligible values of the RMS error also indicate the suitability of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflectance curve
  • Interpolation
  • Reconstruction
  • Tristimulus value