دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-98 
1. سنتز نقاط کوانتومی هسته – پوسته CdSe، CdS، ZnSe و CdTe/ZnS به روش هم‌رسوبی

صفحه 89-98

حسین شیرزاده درابی؛ مهدی شفیعی؛ امیر مسعود اعرابی؛ داوود محبی کلهری