اخبار و اعلانات

فصلنامه علمی علوم و فناوری رنگ (JCST) بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دارای ضریب تأثیر 0/508 و رتبه Q1 شناخته شد.

فصلنامه علمی علوم و فناوری رنگ  (JCST) بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دارای ضریب تأثیر 0/508 و رتبه Q1 شناخته شد اطلاعات بیشتر در تارنمای سامانه نشریات علمی جهان اسلام قابل دسترس است.  

مطالعه بیشتر